Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

Instytutowa 1

Praga-Północ

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Poszukujemy kandydata na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Jednostce Oceny Technicznej IBDiM.

 • Miejsce wykonywania pracy: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

 • Warunki pracy: Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Wydzielone pomieszczenie, komputer, sprzęt biurowy.

Nasze wymagania

 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek: inżynieria lądowa, budownictwo,

 • staż budowlany,

 • ogólna wiedza na temat zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, potwierdzona zaliczeniem testu kompetencyjnego w siedzibie IBDiM,

 • znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),

 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 • Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • wiedza na temat praktyki budowlanej,

 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu, nadzorze, utrzymaniu lub budowie dróg i mostów,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,

 • publikacje,

 • umiejętność analizy ryzyka.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Kadr, w siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) w terminie do 22 lipca 2022 roku.

 • Inne informacje: Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. życiorys, oświadczenia i formularz testu kompetencyjnego powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i formie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.

 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny,

 • stanowisko na podstawie spełnienia wymagań formalnych, określonych w Regulaminie wynagradzania w IBDiM (starszy specjalista lub główny specjalista),

 • udział w pracach związanych z oceną techniczną wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynku polskim i europejskim,

 • możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,

 • dobrą atmosferę pracy.

O nas

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest kategoria naukowa A, którą IBDiM otrzymywał w dotychczas przeprowadzonych ocenach parametrycznych jednostek naukowych. Instytut jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury.

Działalność Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Działalność badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.