Starszy Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Agencja Mienia Wojskowego O firmie

Agencja Mienia Wojskowego

Montelupich 3

Kraków

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 15/20

Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista
(z uprawnieniami)
w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Oddział Regionalny w Krakowie

  

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację zadań remontowych i inwestycji mieszkaniowych,
 • sprawdzanie i sporządzanie dokumentacji remontowej, nadzorowanie i rozliczanie zadań remontowych w ramach posiadanych uprawnień, oraz prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielanie zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • wykonywanie sprawozdań oraz planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych w zakresie właściwości Działu,
 • uczestnictwo w przeglądach nieruchomości oraz w przejmowaniu i przekazywaniu lokali mieszkalnych wynajmowanych od osób trzecich,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur oraz not księgowych w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego oraz znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór w załączeniu). 

Termin składania ofert: 7 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub [email protected]
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 15/20” 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna. 

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Załączniki do pobrania na stronie:
https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-z-uprawnieniami-9

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że: 

 1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Agencja Mienia Wojskowego
  z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22  501 93 71   
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres
  3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
 9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
 11. Dane kontaktowe IOD: [email protected]Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

…………………..……………………...                                              
Nazwisko i imię                                                                                                                   Data

                                                                                                         ………………….………………………
………………………………………….
Adres

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

……………………………………
Nazwisko i imię

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 15/20

Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Specjalista
(z uprawnieniami)
w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Oddział Regionalny w Krakowie

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację zadań remontowych i inwestycji mieszkaniowych,
 • sprawdzanie i sporządzanie dokumentacji remontowej, nadzorowanie i rozliczanie zadań remontowych w ramach posiadanych uprawnień, oraz prowadzenie spraw gwarancyjnych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielanie zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • wykonywanie sprawozdań oraz planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych w zakresie właściwości Działu,
 • uczestnictwo w przeglądach nieruchomości oraz w przejmowaniu i przekazywaniu lokali mieszkalnych wynajmowanych od osób trzecich,
 • weryfikowanie i opisywanie faktur oraz not księgowych w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych, o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość procesu budowlanego oraz znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych (np.: Norma PRO, Zuzia),
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dyspozycyjność i gotowość do realizacji zadań na obszarze objętym działalnością Oddziału (trzy województwa),
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór w załączeniu). 

Termin składania ofert: 7 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub [email protected]
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 15/20” 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna. 

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

Załączniki do pobrania na stronie:
https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-z-uprawnieniami-9

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że: 

 1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Agencja Mienia Wojskowego
  z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22  501 93 71   
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres
  3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
 9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
 11. Dane kontaktowe IOD: [email protected]Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 (prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

…………………..……………………...                                              
Nazwisko i imię                                                                                                                   Data

                                                                                                         ………………….………………………
………………………………………….
Adres

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

……………………………………
Nazwisko i imię

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy