Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Programowania Departament Inwestycji Wojskowych (uprawnienia budowlane)

Agencja Mienia Wojskowego

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Starszy Specjalista
w Dziale ds. Planowania i Programowania
Departament Inwestycji Wojskowych
(uprawnienia budowlane)
Biuro Prezesa AMW

Oferujemy:

 •  stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 •  ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 •  możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 •  pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
 •  niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej,
 •  wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 •  zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,
 •  możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 •  dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 •  możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki: 

 • pozyskiwanie i analiza danych dotyczących parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane, w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, itp.,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wniosków o uzyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń, itp.),
 • monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz nadzór nad realizacją robót budowlanych (możliwa współpraca z podmiotami zagranicznymi),
 • kontrola przebiegu realizacji inwestycji, sprawdzanie jakości a także rozliczanie wykonanych robót budowlanych, znajomość rozwiązań technicznych i standardów BHP na budowie,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu realizowanych zadań inwestycyjnych.

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w monitorowaniu zadań inwestycyjnych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodną komunikację z podmiotami zagranicznymi np. z USA,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania (program Norma Pro)
  i AutoCAD,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych.

Wymagania dodatkowe: 

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programu MS Project,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • odpowiedzialność, współpraca w zespole.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania dokumentów: 8 grudnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub [email protected]
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 122/21”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów, 
 • sprawdzian wiedzy, 
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje: 

 •  oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu, 
 •  kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania, 
 •  po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone, 
 •  dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Ogłoszenie archiwalne