Ta oferta pracy jest nieaktualna od 68 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Specjalista w Sekcji Inwestycji i Zaopatrzenia

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 17.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

  Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – Sekcja Inwestycji i Zaopatrzenia- ogłoszenie nr 48/2018

  Starszy Specjalista w Sekcji Inwestycji i Zaopatrzenia

  Miejsce pracy: Bydgoszcz
  Numer referencyjny: 48/2018

  Wymiar etatu: 1 etat

  Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

  Główne obowiązki:

  • Nadzór nad wykonaniem umowy gwarancyjnej w zakresie projektu, budowy obiektu biurowego na potrzeby Kuj-Pom OW NFZ w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33
  • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, prowadzenie gospodarki remontowej i inwestycyjnej w obiektach Kuj-Pom OW NFZ ( proponowanie przedsięwzięć i inwestycji, uczestnictwo w przygotowaniach postępowań udzielania zamówień publicznych, pomoc w organizowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzorowanie bieżące, odbiór końcowy i rozliczanie, prowadzenie banku wykonawców)
  • Organizacja i przygotowanie umów dotyczących funkcjonowania obiektów i innych, np. na usługi w zakresie konserwacji, napraw sprzętu oraz usuwania awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i innych
  • Uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi dla potrzeb Kuj-Pom OW NFZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów tut. OW
  • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnej dokumentacji dla poszczególnych obiektów i nieruchomości Oddziału oraz zainstalowanych w obiektach urządzeń
  • Nadzór nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż.
  • Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji w obiektach Kuj-Pom OW NFZ

  Wykształcenie: wyższe - budowlane

  Wymagania konieczne:

  • Minimum 4 lata pracy zawodowej
  • Znajomość ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 2018 poz. 1202)
  • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności MS WORD i Excel  

  Wymagania pożądane:

  • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń
  • Przynależność do Polskiej Izby Budowalnej
  • 3 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej kierowanie budową lub innymi robotami budowalnymi lub wykonywanie nadzoru inwestorskiego
  • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. 2017.poz. 1579)
  • Umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów budowalnych
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Umiejętność planowania i organizacji pracy
  • Odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych
  • Wysoka kultura osobista
  • odporność na stres
  • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z póź. zm.)
  • Art. 112.

   1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

    1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

    2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

    3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

    4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

    5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

    6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

    7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

    8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

    9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

   2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

    1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

    2) wykonywać działalności gospodarczej.

   Termin składania ofert:

   • do dnia 31 października 2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

    

   Miejsce składania dokumentów:

  • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria
  • Oferty należy składać osobiście lub  za pośrednictwem poczty na ww. adres
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 48/2018”

  Dodatkowe informacje dot. naboru:

  • Informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914

  Wymiar etatu: 1 etat

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/praca-w-nfz/druki-do-pobrania/ )
  • podpisany: list motywacyjny i CV
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzające 4 lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
  • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji ( druk do pobrania   http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/praca-w-nfz/druki-do-pobrania/ )