Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ; nie będą też profilowane.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Ministerstwo Zdrowia

Starszy specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Oceny Inwestycji

Ministerstwo ZdrowiaO firmie

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15

Warszawa

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Inwestycji
w Departamencie Oceny Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba lub wymiar etatu: 2 etaty
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie projektów inwestycyjnych (budowlanych) w ochronie zdrowia finansowanych ze środków Ministra Zdrowia, obejmujące:
  • planowanie inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem,
  • koordynację procesu zawierania umowy,
  • nadzór nad realizacją inwestycji, w tym jej bieżące rozliczanie i sprawozdawczość,
  • skuteczne zarządzanie ryzykiem, tak aby realizacja inwestycji nastąpiła zgodne z budżetem, zaplanowanym zakresem oraz haromonogramem,
  • wizytacje okresowe realizowanych inwestycji,
  • rozliczenie końcowe inwestycji,
 • bieżąca współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,
 • przygotowanie materiałów będących podstawą do przyjęcia do finansowania nowych inwestycji finansowanych ze środków Ministra Zdrowia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość rozporządzania Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe, techniczne, w tym architektoniczne, ogólnobudowalne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją inwestycji/ doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową,
 • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Power Point.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok 4.984,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
 • pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
 • parking dla rowerów,
 • bufet pracowniczy,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 2 marca 2020 r.  pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

lub mailowo na adres: [email protected] (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) 

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Oceny Inwestycji – 2 etaty – poz. 2274

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia; Praca, wolontariat, praktyki i staże.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 634 92 93.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Inwestycji
w Departamencie Oceny Inwestycji
Liczba lub wymiar etatu: 2 etaty
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie projektów inwestycyjnych (budowlanych) w ochronie zdrowia finansowanych ze środków Ministra Zdrowia, obejmujące:
  • planowanie inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem,
  • koordynację procesu zawierania umowy,
  • nadzór nad realizacją inwestycji, w tym jej bieżące rozliczanie i sprawozdawczość,
  • skuteczne zarządzanie ryzykiem, tak aby realizacja inwestycji nastąpiła zgodne z budżetem, zaplanowanym zakresem oraz haromonogramem,
  • wizytacje okresowe realizowanych inwestycji,
  • rozliczenie końcowe inwestycji,
 • bieżąca współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,
 • przygotowanie materiałów będących podstawą do przyjęcia do finansowania nowych inwestycji finansowanych ze środków Ministra Zdrowia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość rozporządzania Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe, techniczne, w tym architektoniczne, ogólnobudowalne,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją inwestycji/ doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową,
 • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Power Point.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok 4.984,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
 • pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
 • parking dla rowerów,
 • bufet pracowniczy,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 2 marca 2020 r.  pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

lub mailowo na adres: [email protected] (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) 

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Oceny Inwestycji – 2 etaty – poz. 2274

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia; Praca, wolontariat, praktyki i staże.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 634 92 93.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Ogłoszenie archiwalne