Oferta pracy

Starszy Specjalista w Wydziale Kadr i Administracji w Biurze Prezesa

Rządowe Centrum LegislacjiO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
 
Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

starszego specjalisty

w Wydziale Kadr i Administracji w Biurze Prezesa

 

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych związanych z obsługą zatrudnienia pracowników.
 2. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości kadrowej, w tym w szczególności:
  • sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON, Rb-70 oraz innych wskazanych dla RCL,
  • sporządzanie analiz, raportów, zestawień w zakresie zatrudnienia.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich.

Wymiar zatrudnienia: pełny

Wykształcenie: wyższe 

Opis warunków pracy: praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, wykonywana przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pozycji siedzącej.

Wymagania niezbędne:

 1. Min. 4-letni staż pracy,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 4. Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office oraz programu Płatnik,
 5. Umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów,
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu, skrupulatność, dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy,
 • doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i GUS,  
 • znajomość obsługi programu kadrowego w szczególności QNT-Systemy Informatyczne,
 • znajomość problematyki obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks  pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • skany dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenia kandydata: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, następującej treści:

 

„Oświadczam, że:

   1. zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, w celu prowadzenia procesu rekrutacji w Rządowym Centrum Legislacji (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji), udostępnioną wraz z ogłoszeniem o naborze oraz zamieszczoną na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej RCL;

   2. wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych przedłożonych przeze mnie dokumentach danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO), których podanie w procesie rekrutacji nie jest wymagane przepisami prawa. Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   3. przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji.

                                                                                                                         (data i podpis)”.

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty z dopiskiem „oferta pracy Biuro Prezesa - Wydz. Kadr i Administracji”  należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 • termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 r. Decyduje data wpływu do RCL,
 • CV oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,
 • więcej informacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

I. Administratorem danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36 / Wspólna 6.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, adres e-mail: [email protected]l.

II. Podanie niektórych danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa, w tym prawa pracy. Niedopełnienie obowiązku podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo kandydata w procesie rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata, których udostępnienie w procesie rekrutacji nie jest wymagane przepisami prawa, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz innych przedłożonych dokumentach, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Podanie ww. danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie.
W przypadku umów cywilnoprawnych, wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestniczenia kandydata w procesie rekrutacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie jest wymagane do zgłoszenia udziału w aktualnym naborze.

Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

III. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez administratora – w celu prowadzenia kolejnych naborów.

Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie nieobjętym przepisami prawa, w tym prawa pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Dane osobowe kandydata:

 • będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczy kandydat, a po jego zakończeniu zostaną usunięte lub zniszczone – w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym.

Jeżeli dane osobowe kandydata są przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie jego zgody – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte lub zniszczone – w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych naborach prowadzonych przez administratora – dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez kolejne 3 lata kalendarzowe.

 • mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

V. Kandydatowi, w każdym czasie, przysługuje:

 • prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych osobowych (w tym żądania wydania ich kopii);
 • prawo żądania sprostowania jego danych osobowych przetwarzanych przez administratora, jeżeli są nieprawidłowe;
 • prawo żądania usunięcia jego danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych ;
 • prawo wycofania zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Dane osobowe kandydata nie będą podstawą podejmowania wobec niego decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z użyciem profilowania.

Ogłoszenie archiwalne