Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ; nie będą też profilowane.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Ministerstwo Zdrowia

Starszy specjalista w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru i Kontroli

Ministerstwo ZdrowiaO firmie

Ministerstwo Zdrowia

Miodowa 15

Warszawa

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Nadzoru
w Departamencie Nadzoru i Kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Liczba lub wymiar etatu:1
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w koordynowaniu i realizowaniu zadań w zakresie sprawowania nadzoru prawno-organizacyjnego funkcjonowania jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie właściwych przepisów, w tym wykonywanie uprawnień podmiotu tworzącego lub organu nadzorującego;
 • Przygotowywanie albo opiniowanie projektów statutów lub regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia;
 • Prowadzenie spraw dotyczących stosunków własnościowych, w tym gospodarki nieruchomościami, jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, wynikających z uprawnień nadzorczych określonych w odrębnych przepisach;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania, odwołania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz uczestniczenie w zwoływaniu ich pierwszych posiedzeń, a także udział we wskazywaniu kandydatów na członków rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez publiczne uczelnie medyczne;
 • Uczestniczenie w przedkładaniu Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia regulaminów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia;
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, o których mowa w § 24 pkt 20 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem zagadnień ekonomiczno-finansowych;
 • Opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zadań Wydziału.

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 
Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój zlokalizowany jest na I piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem, w aspekcie organizacyjno-prawnym, podmiotów leczniczych,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami oraz zarządzania mieniem państwowym,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień prawnych lub organizacyjno-prawnych;
 • umiejętność obsługi prawniczych baz danych;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20 stycznia 2020 r.  pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

lub mailowo na adres: [email protected] (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) 

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru i Kontroli (poz. 2257)”

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok. 4.792,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego 
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
 • pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
 • parking dla rowerów,
 • bufet pracowniczy,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Nadzoru
w Departamencie Nadzoru i Kontroli
Liczba lub wymiar etatu:1
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w koordynowaniu i realizowaniu zadań w zakresie sprawowania nadzoru prawno-organizacyjnego funkcjonowania jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie właściwych przepisów, w tym wykonywanie uprawnień podmiotu tworzącego lub organu nadzorującego;
 • Przygotowywanie albo opiniowanie projektów statutów lub regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia;
 • Prowadzenie spraw dotyczących stosunków własnościowych, w tym gospodarki nieruchomościami, jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, wynikających z uprawnień nadzorczych określonych w odrębnych przepisach;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powołania, odwołania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz uczestniczenie w zwoływaniu ich pierwszych posiedzeń, a także udział we wskazywaniu kandydatów na członków rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez publiczne uczelnie medyczne;
 • Uczestniczenie w przedkładaniu Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia regulaminów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia;
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, o których mowa w § 24 pkt 20 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem zagadnień ekonomiczno-finansowych;
 • Opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zadań Wydziału.

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
 
Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój zlokalizowany jest na I piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem, w aspekcie organizacyjno-prawnym, podmiotów leczniczych,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami oraz zarządzania mieniem państwowym,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień prawnych lub organizacyjno-prawnych;
 • umiejętność obsługi prawniczych baz danych;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20 stycznia 2020 r.  pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

lub mailowo na adres: [email protected] (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) 

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru i Kontroli (poz. 2257)”

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok. 4.792,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego 
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
 • pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
 • parking dla rowerów,
 • bufet pracowniczy,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Ogłoszenie archiwalne