Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji

Mazowiecki Zarząd Dróg WojewódzkichO firmie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Mazowiecka 14

Warszawa

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
 
OGŁOSZENIE NR 04/2020
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OFEROWANE STANOWISKO PRACY
– Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Data ogłoszenia naboru: 10 styczeń 2020 r.

Wymiar etatu       1/1

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wykształcenie wyższe;

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:


1. Wymagania niezbędne
:


1) Wymagany staż pracy (zaliczane są wyłącznie okresy zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę):

 • co najmniej 3 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej);
 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

2)   posiadanie prawa jazdy kat „B” (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).


2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz struktury i zadań Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami.
 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:
  systematyczność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:


Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

1)   prowadzenie umów operacyjnych dotyczących zakupów wspólnych;
2)   nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych w siedzibie MZDW w Warszawie;
3)   prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i zakupami w zakresie nadzorowanych dostaw usług, materiałów i wyposażenia;
4)   przygotowywanie wniosków i specyfikacji technicznych dla potrzeb procedur przetargowych w zakresie dostaw usług, materiałów, wyposażenia, oraz środków trwałych;
5)   prowadzenie analiz kosztów w celu ich zminimalizowania;
6)   ocena przydatności posiadanego sprzętu i środków transportowych pod względem ekonomicznym i technicznym;
7)   archiwizacja korespondencji i dokumentacji biurowej.


MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca w biurze i w terenie.
 4. Prowadzenie osobowego samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji - ogłoszenie nr 04/2020 
na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430 dnia 24 stycznia 2020 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

UWAGI:
 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 
Uprzejmie informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: [email protected]; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
1)   Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
         - oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
         - oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
         - wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
       - Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
      - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
       - Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
– ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
 
OGŁOSZENIE NR 04/2020
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OFEROWANE STANOWISKO PRACY
– Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji
Data ogłoszenia naboru: 10 styczeń 2020 r.

Wymiar etatu       1/1

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wykształcenie wyższe;

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:


1. Wymagania niezbędne
:


1) Wymagany staż pracy (zaliczane są wyłącznie okresy zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę):

 • co najmniej 3 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej);
 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

2)   posiadanie prawa jazdy kat „B” (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).


2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz struktury i zadań Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami.
 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:
  systematyczność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:


Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

1)   prowadzenie umów operacyjnych dotyczących zakupów wspólnych;
2)   nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych w siedzibie MZDW w Warszawie;
3)   prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i zakupami w zakresie nadzorowanych dostaw usług, materiałów i wyposażenia;
4)   przygotowywanie wniosków i specyfikacji technicznych dla potrzeb procedur przetargowych w zakresie dostaw usług, materiałów, wyposażenia, oraz środków trwałych;
5)   prowadzenie analiz kosztów w celu ich zminimalizowania;
6)   ocena przydatności posiadanego sprzętu i środków transportowych pod względem ekonomicznym i technicznym;
7)   archiwizacja korespondencji i dokumentacji biurowej.


MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca w biurze i w terenie.
 4. Prowadzenie osobowego samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji - ogłoszenie nr 04/2020 
na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430 dnia 24 stycznia 2020 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

UWAGI:
 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 
Uprzejmie informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: [email protected]; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
1)   Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
         - oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
         - oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
         - wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
       - Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
      - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
       - Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)
– ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy