Starszy Specjalista w Wydziale Terenowej Eksploatacji (ZES Czarna)

 • Lubin, dolnośląskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 11.09.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 11.10.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:

   

  Starszy Specjalista w Wydziale Terenowej Eksploatacji (ZES Czarna)
  Miejsce pracy: Lubin
  BP/DE/WTE/SS/09/19

  Miejscem świadczenia pracy jest obszar działania Wydziału Terenowej Eksploatacji Czarna (ZES Czarna).

  Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

  • wykonywanie poleceń ruchowych KDM, ODM i RCN na obiektach stacyjnych obszaru ZES,
  • prowadzenie czynności w zakresie dopuszczeń do prac na obiektach stacyjnych i liniowych obszaru ZES,
  • wykonywanie oraz utrzymywanie gotowości do prowadzenia oględzin planowych i awaryjnych linii energetycznych obszaru ZES,
  • likwidowanie zakłóceń i awarii urządzeń na stacjach elektroenergetycznych obszaru ZES,
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej w zakresie wykonywanych przez siebie zadań na obiektach elektroenergetycznych obszaru ZES,
  • realizacja prac wynikających z planu prac eksploatacyjnych (w tym sprawdzenia układów EAZ),
  • realizacja innych zadań powierzonych przez KZES,
  • wykonywanie obliczeń technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych prac utrzymaniowych,
  • aktualizacja dokumentacji technicznej na obiektach obszaru ZES oraz aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie prac jakie wykonuje ZES na innych obiektach,
  • opracowywanie protokołów i sprawozdań z wykonanych prac utrzymaniowych,
  • zgłaszanie do KZES oraz RCN uwag dotyczących pracy sieci oraz infrastruktury technicznej,
  • pełnienie obowiązków w ramach dyżuru domowego w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń systemu elektroenergetycznego,
  • stosowanie procedur przewidzianych przez Systemy Zarządzania Środowiskowego i BHP,
  • kierowanie powierzonymi do wykonania zadania środkami transportu zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień,
  • nadzór i koordynacja realizacji zadań zgodnie z Regulaminem Ramowym Zespołów Eksploatacyjnych, w tym zapewnienie obsługi ruchowej stacji,
  • nadzorowanie i kontrola wykonawstwa prac eksploatacyjnych, remontowych i likwidacji stanów zakłóceniowych oraz awarii w powierzonych obiektach sieci przesyłowej. 

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego, preferowane elektryczne,
  • 5-cio letniego doświadczenia zawodowego z urządzeniami NN lub WN,
  • znajomości zasad eksploatacji i sposobu obsługi urządzeń elektroenergetycznych sN, WN, i NN, potrzeb własnych AC i DC, urządzeń wspomagających,
  • znajomości zasad działania i sposobu obsługi EAZ, SSiN, SOT,
  • znajomości zasad organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych,
  • umiejętności sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi,
  • umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania: AM/Maximo oraz innego specyficznego dla danego obiektu,
  • znajomości zasad ograniczania negatywnego pływu urządzeń energetycznych na środowisko naturalne, otoczenie,
  • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia,
  • prawa jazdy kat. B,
  • umiejętności pracy w zespole oraz pod wpływem stresu, analitycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji,
  • zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów.

  Oferujemy:

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
  Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
  PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: [email protected]). Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Ustawy Kodeks pracy (Kodeks pracy) związanych z procesem zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT (w szczególności platformy do przeprowadzania procesów rekrutacji).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A. a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: [email protected]).
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.