Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy specjalista w zakresie utrzymania infrastruktury konstrukcyjno – budowlanej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SOSNOWIEC

 • Sosnowiec, śląskie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista w zakresie utrzymania infrastruktury konstrukcyjno – budowlanej w Dziale Inwestycji i Remontów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Wymagania niezbędne

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie wyższe.
  5. Minimum dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą konstrukcyjno - budowlaną obiektów kubaturowych.
  6. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz przynależność do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  7. Praktyczna znajomość przepisów: 
   1. ustawy Prawo budowlane, 
   2. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
   3. ustawy Prawo zamówień publicznych,
   4. BHP i p.poż. przy prowadzeniu robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  8. Umiejętność kosztorysowania.
  9. Obsługa programów Microsoft Word, Excel.
  10. Posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu z możliwością wykorzystania go do celów służbowych.

Dodatkowe atuty

 1. Doświadczenie w pracy polegającej na kierowaniu zespołem podległych pracowników mającej charakter zarządzania obiektami kubaturowymi.
 2. Doświadczenie przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych (unijnych, ministerialnych).

Predyspozycje osobowościowe

 1. Sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 2. Umiejętność zachowania dyscypliny budżetowej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu i terminów.
 5. Umiejętność samokontroli.
 6. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Główne wykonywane obowiązki

 1. Planowanie, przygotowywanie i przedstawianie propozycji zakresu usług, dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych w obiektach zarządzanych przez jednostkę oraz opracowywanie rocznego i wieloletniego planu budżetowego jednostki w tym zakresie.
 2. Bieżąca realizacja planu budżetowego usług, dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych.
 3. Przygotowywanie zapytań ofertowych do usługobiorców, dostawców i wykonawców robót konstrukcyjno - budowlanych.
 4. Przygotowywanie propozycji założeń, udział w opracowywaniu specyfikacji przetargowych i w pracach komisji przetargowych przy przygotowywaniu do realizacji usług, dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych.
 5. Sprawdzanie i opiniowanie ofert złożonych w związku z planowanymi do zlecenia usług i zrealizowania dostaw lub wykonania robót konstrukcyjno - budowlanych.
 6. Przygotowywanie zleceń i założeń do umów ze zleceniobiorcami usług, dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych.
 7. Uzgadnianie i opiniowanie rozwiązań w opracowywanych dokumentacjach projektowych z zakresu robót konstrukcyjno - budowlanych.
 8. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem zgodności z zamówieniami i potrzebami jednostki w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych.
 9. Koordynacja i współudział w czynnościach odbiorowych dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych.
 10. Kontrola rozliczeń prowadzonych usług, dostaw i robót konstrukcyjno - budowlanych wykonywanych przez zleceniobiorców.
 11. Organizacja i koordynacja usług i robót konstrukcyjno - budowlanych związanych z usuwaniem awarii.
 12. Przygotowywanie dokumentów do wydania uzgodnień technicznych i lokalizacyjnych w zakresie konstrukcyjno - budowlanym wraz z archiwizacją wydanych uzgodnień
 13. Bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu wykonywania przez zleceniobiorców przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych.
 14. Kompletacja dokumentów koniecznych do prowadzenia książek obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno - budowlanym.
 15. Bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu prac oraz kontrola i dopuszczenie do użytkowania po wykonaniu robót konstrukcyjno - budowlanych realizowanych przez podmioty wynajmujące, dzierżawiące, użytkujące obiekty.
 16. Inicjowanie metod i sposobów oraz nadzór nad racjonalnym użytkowaniem budynków i obiektów budowlanych zarządzanych przez jednostkę.

Dodatkowe wykonywane obowiązki sprawowane okazjonalnie

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych.
 2. Wykonywanie przeglądów stanu technicznego struktury budowlanej budynków i obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów oraz sporządzanie protokołów z tych przeglądów.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w pełnym zakresie (kompletacja dokumentów, dokonywanie wpisów).
 4. Wsparcie pozostałych branż, tj. branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz branży sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych przy wykonywaniu obowiązków opisanych w punkcie “Główne wykonywane obowiązki”, a także wykonywanie innych doraźnych zadań służbowych nie przewidzianych w niniejszym zakresie obowiązków i zleconych przez Kierownika Jednostki.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca na terenie Sosnowca.
 2. Praca jednozmianowa przeciętnie 8 godzin dziennie w godzinach 7:30 - 15:30, przeciętnie 5 dni w tygodniu.
 3. Praca umysłowa biurowa na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ekspozycja pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 4. Wyjazdy służbowe na terenie miasta Sosnowca.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia wymaganego stażu pracy (potwierdzone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem), tj. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z zakładu pracy
 • potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych w korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi w MOSiR
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Inne informacje:

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%
 • z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa i test sprawdzający wiedzę o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem poczty.

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 22 listopada 2021 roku do godz. 15.30 wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: Nabór na stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista” należy:

złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41

lub

przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ul. 3 Maja 41 41-200 Sosnowiec

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie niż określony nie będą rozpatrywane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne