Staż urzędniczy docelowo na stanowisko Specjalisty ds. inwestycyjnych

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Marii Skłodowskiej-Curie 1

Centrum

Białystok

Twój zakres obowiązków

 • ustalanie programów zamierzeń inwestycyjnych (w tym zakupów) i remontowych z uwzględnieniem wymagań technicznych, funkcjonalnych, technologicznych i zabezpieczających,

 • dokonywanie weryfikacji programu pod względem kompletności, kolejności realizacji, uwzględnienia zgłaszanych potrzeb i przedstawianie ich zwierzchnikowi do akceptacji,

 • branie udziału w corocznych przeglądach nieruchomości Sądu Okręgowego w Białymstoku z udziałem jego służb eksploatacyjnych, celem ustalenia potrzeb uwzględnianych w planie inwestycyjno - remontowym,

 • zgłaszanie zadań do planów inwestycyjno-remontowych z określeniem zakresu rzeczowo-finansowego, jak również opracowywanie do nich korekty w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

 • sporządzanie i weryfikowanie protokołów konieczności w przypadkach nieprzewidzianego zwiększenia zakresu robót remontowych lub dodatkowych zakupów inwestycyjnych,

 • przygotowywanie i uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych w zakresie inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych, w tym zapewnienie dokumentacji i danych niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej (w tym specyfikacje techniczne z opisem przedmiotu zamówienia i warunków realizacji) wykonania robót - zgodnie z regulaminami udzielania zamówień publicznych - na zadania zlecone przez zwierzchnika służbowego,

 • przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów i dokumentacji niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania zadań (warunki zabudowy i zagospodarowania, lokalizacja inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę i roboty budowlane, zgłoszenia remontów i rozbiórek, dokumentacje projektowe, kosztorysy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót etc.),

 • przygotowywanie projektów umów: o prace projektowe, nadzory inwestorskie, nadzory autorskie, roboty budowlane etc.,

 • prowadzenie niezbędnych uzgodnień zarówno na etapie dokumentacyjno- projektowym, jak i wykonawczym,

 • koordynowanie i nadzorowanie prawidłowość realizacji prowadzonych zadań pod względem zgodności z warunkami umownymi, dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

 • organizowanie odbiorów częściowych i zapewnienie prawidłowego odbioru końcowego realizowanych zadań,

 • organizowanie prac związanych z uruchomieniem i rozpoczęciem eksploatacji obiektu lub jego części po odbiorze zadań,

 • dokonywanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i realizacji wydatków wynikających z planowanych i wykonywanych zadań zleconych przez zwierzchnika służbowego,

 • sprawowanie kontroli finansowej pod kątem merytorycznym i rachunkowym, prawidłowości i celowości oraz zgodności z prawem operacji gospodarczych dla prowadzonych zadań zleconych przez zwierzchnika służbowego,

 • prowadzenie i odpowiedzialność za rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań,

 • prowadzenie rejestru spraw i wykonywanie zadań związanych z rozliczeniami zabezpieczeń należytego wykonania robót, usług i dostaw dotyczących prowadzonych spraw w okresie gwarancji i rękojmi wniesionych przez wykonawców w formie pieniężnej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych i innych,

 • prowadzenie rejestru pism wpływających/wypływających w zakresie prowadzonych spraw wynikających z obowiązujących uregulowań Sądu Okręgowego,

 • wykonywanie innych czynności zleconych i określonych przez zwierzchnika służbowego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia (w zakresie budownictwa).

 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Office.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 • Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu.

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień budowlanych.

 • Doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji budowlanych.

 • Doświadczenie w kierowaniu budową i wykonywaniu nadzoru inwestorskiego.

 • Znajomość kosztorysowania robót budowlanych.

 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

 • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.

 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 • Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 • Zdolność analitycznego myślenia.

 • Znajomość techniki pracy biurowej.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Odporność na stres.

 • Rzetelność i komunikatywność..

 • Kreatywność.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie na konkurs - z podaniem oznaczenia konkursu – K-1012-31/22.

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.

 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 • Pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu.

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wpis na listę rezerwową.

 • Klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 • Do zgłoszenia kandydat może dołączyć inne dokumenty np. potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia itp.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 30.11.2022
 • pocztą

  Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

 • osobiście

  Wymienione w punkcie VI dokumenty osobowe należy, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. (środa), złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs będzie się składać z trzech etapów

1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności, który będzie polegać

na:

- wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

- sprawdzeniu znajomości edytora tekstów (Word) i arkusza kalkulacyjnego (Excel).

3. Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której oceniane będą w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs.

IX. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

X. Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydata do etapu drugiego i etapu trzeciego konkursu, termin i miejsce ich przeprowadzenia oraz termin sprawdzenia znajomości przepisów, o których mowa w punkcie VIII ogłoszenia, zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku bialystok.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Na ww. stronie internetowej zamieszczone są także wzory dokumentów wymienionych w punkcie VI podpunktach 4-11 ogłoszenia.

XI. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

- zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,

- zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy (jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku), a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,

- nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu konkursu.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 85 74-59-221 lub 85 74-59-224.

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Nazwa i adres sądu - Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 15 - 950 Białystok.

II. Oznaczenie konkursu - Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K-1012-31/22.

Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) dyrektor sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

III. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 etat (proponowane jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Przewiń do profilu firmy