Oferta pracy

Staż urzędniczy – Inspektor

PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE

 • Stoisława 6, Szczecin
  Szczecin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)

PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE

Stoisława 6

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych,

 • prowadzenie dokumentacji budynków (książki obiektów, protokoły odbioru, ekspertyzy, kosztorysy itd.) dla poszczególnych siedzib prokuratur,

 • prowadzenie ewidencji przeglądów kontrolnych budynków oraz nadzór nad prowadzeniem książek obiektów budowlanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych okręgu szczecińskiego,

 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji i/lub remontów z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zawartą umową, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 • przygotowanie zrealizowanej inwestycji i/lub remontu do odbioru i do użytkowania oraz dokonywanie potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego i końcowego prowadzonej inwestycji i/lub remontu,

 • prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń inwestycji i/lub remontu,

 • sporządzanie w oparciu o obowiązujące przepisy opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych,

 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektu umowy na roboty budowlane,

 • udział w pracach komisji przetargowej podczas prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane,

 • przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na pytania składane w ramach prowadzonego postępowania przetargowego,

 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,

 • prowadzenie teczek z zakresu administracji prokuratora okręgowego,

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

 • obsługa programu kosztorysowego PRO-NORMA oraz bazy cenowej SEKOCENBUD.

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie (preferowane techniczne),

 • uprawnienia budowlane,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji.

To oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie

 • świadczenia socjalne

 • Benefity

 • karty Multisport wraz z dofinansowaniem dla pracowników

 • preferencyjne pożyczki mieszkaniowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodzieży

 • paczki świąteczne dla dzieci

 • dodatkowe świadczenia socjalne

PROKURATOR OKRĘGOWY W SZCZECINIE OGŁASZA KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO: INSPEKTOR) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

Liczba wolnych miejsc – 1 (wymiar etatu: 1/2 etatu)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.07.2021 R.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie www.gov.pl/web/po-szczecin/po-iv-wos-1111-10-2021-konkurs-na-staz-urzedniczy2 w zakładce praca - oferty pracy i konkursy.