Oferta pracy

Staż urzędniczy

Sąd Okręgowy we WrocławiuO firmie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Sądowa 1

Wrocław

K – 1102 – 6/20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), w związku z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu  urzędniczego  (Dz.U.2017.485 j.t. z późn. zm.)  

Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na 

Staż urzędniczy
/ docelowo sekretarz sądowy / 
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1
(umowa o pracę na czas określony 1 roku na stanowisku stażysty, podczas którego osoba zatrudniona będzie pracować w Wydziale i jednocześnie uczestniczyć w zajęciach stażu urzędniczego, a po zdanym egzaminie zatrudnienie na stanowisku sekretarza sądowego na czas nieokreślony)

I Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 – w pełnym wymiarze etatu

II Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy 

 1. protokołowanie na rozprawach;
 2. prowadzenie akt spraw podlegających właściwości wydziału;
 3. sporządzanie korespondencji związanej z biegiem spraw;
 4. sporządzanie wokand;
 5. dołączanie do akt pism procesowych i dowodów doręczenia korespondencji sądowej;
 6. archiwizowanie akt, przygotowywanie spisów zbiorczych do archiwum;
 7. obsługa programu „Sędzia 2” i „ReCourt”.

III Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wymaganie niezbędne:

 1. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 2. biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

Wymagania dodatkowe: 

 1. umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji;
 2. biegła znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych;
 3. znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
 4. pracowitość, dociekliwość, zaangażowanie;
 5. dokładność, odpowiedzialność;
 6. umiejętność pracy w zespole;
 7. kreatywność;
 8. komunikatywność, umiejętność inicjowania i podtrzymania dobrych relacji interpersonalnych;
 9. odporność na stres;
 10. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wynagrodzenie: 3 650 zł brutto/ miesiąc oraz dodatek za wieloletnią pracę wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) - zgodnie z art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Ponadto pracownikowi przysługiwać będą inne elementy wynagrodzenia wynikające z odrębnych przepisów (dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, świadczenia socjalne, nagroda roczna).

IV ) Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

A)    Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy);
 2. list motywacyjny;
 3. życiorys;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości lub - w przypadku wykształcenia wyższego - kserokopia dyplomu)
 5. oświadczenia kandydata dotyczące:
a)     pełnej zdolności do czynności prawnych;
b)     nieposzlakowanej opinii;
c)     niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d)     nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e)     posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
(komplet powyższych oświadczeń do ew. pobrania na stronie sądu);
f)       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przyszłej rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną (dotyczy ewentualnej listy rezerwowej) - do pobrania na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy;


B)   
Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 12 października 2020 r., do godz. 15.00.
 2. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

a) bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
ul. Sądowa 1, parter, w godzinach:

poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 (przerwa na dezynfekcję w godz. 11:30 - 12:00);

b) drogą pocztową - w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

„Konkurs na staż urzędniczy (sekretarz sądowy) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu”
na adres:
Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy: 

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z postępowaniem rekrutacyjnym są odpowiednio Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sądowej 1, 50-046 Wrocław, w zakresie realizowanych zadań. 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław lub adresem e-mail: [email protected] 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) również na potrzeby dalszych rekrutacji. 

IV. Okres przechowywania danych

Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Poza informacjami o przebiegu konkursu, jakie Administrator na podstawie przepisów prawa jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom innym, niż organy i podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie jest to uprawnienie wyłączone lub ograniczone przez odrębne przepisy oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 

VIII. Informacja o wymogu podania danych

W związku z tym, że przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizowane jest w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

Wrocław, 28.09.2020r.

Informacje dodatkowe:

a)     Konkurs składa się trzech etapów: etap I weryfikacja zgłoszeń, etap II część praktyczna, etap III rozmowa kwalifikacyjna;

b)     Po zakończeniu I etapu lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu (www.wroclaw.so.gov.pl zakładka: oferty pracy) w dniu
20 października 2020 r. do godz. 15.00

c)     Etap II (test z pisania na komputerze) odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pok. 018 (parter)

d)     Etap III (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 28 października 2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pok. 300 (III piętro)

e)     Komunikat zawierający listę osób, które wygrały konkurs oraz listę rezerwową zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy najpóźniej w dniu 30 października 2020r. do godz. 15.00

f)       oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone;

g)     dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać    w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego we Wrocławiu pod numerem telefonu
71 3704304;

h)     prosimy o staranne przygotowanie oraz podpisanie dokumentów oraz zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej:

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy