Oferta pracy

Stażysta - docelowo Inspektor w Oddziale Inwestycji i Remontów

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Przy Rondzie 7

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

Stosownie do art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs na 1 stanowisko stażysty (docelowo – stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Remontów) w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty - pełny wymiar czasu pracy;

(docelowo – stanowisko inspektora w Oddziale Inwestycji i Remontów)

Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Krakowie

Zakres zadań obejmie w szczególności:

• przygotowywanie i współdziałanie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych,

• realizowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów i ich nadzór,

• planowanie budżetowe, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i remontowych,

• współpraca z uczestnikami procesów inwestycyjnych, remontowych (między innymi wykonawcami robót, projektantami itp.),

• prowadzenie spraw, kontrola realizacji inwestycji i remontów, sprawdzanie ich zgodności z obowiązującymi przepisami normami oraz zasadami bezpieczeństwa, uczestniczenie w odbiorach robót,

• prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami w oddziale,

• sporządzanie projektów pism,

• weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1/ etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2/ etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

3/ etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna (komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy).

Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej sądu (www.krakow.so.gov.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem drugiego etapu konkursu.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

Kandydować może osoba:

• posiadająca obywatelstwo polskie,

• która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

• o nieposzlakowanej opinii,

• która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• posiadająca wykształcenie wyższe techniczne – minimum pierwszego stopnia, (preferowane o kierunku budowlanym, instalacyjnym),

• posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca na wysokości do 3-ch metrów),

• legitymująca się bardzo dobrą znajomością techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym oraz redagowania pism,

• posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

• posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

• posiadająca znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gotowość do rozpoczęcia pracy – wrzesień 2022 r.

Dodatkowe atuty:

• wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia, w zakresie budownictwa lub instalacji

• znajomość zasad przedmiarowania robót budowlanych, umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programu do kosztorysowania BIMestiMATE, ZUZIA),

• podstawowa znajomość programu SAP,

• posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

• umiejętność organizacji pracy,

• komunikatywność,

• umiejętność pracy w zespole,

• zdolność analitycznego myślenia,

• odporność na stres,

• wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Kandydaci składają dokumenty zawierające:

a/ zgłoszenie o przystąpieniu do naboru adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie,

b/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

d/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

f/ kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy,

g/ oświadczenie o posiadanym wykształceniu.

Wzory oświadczeń i kwestionariusz osobowych dostępne są na stronie: www.krakow.so.gov.pl

Wyżej wymienione dokumenty wymagają własnoręcznego podpisu.

Kandydat składa wymagane dokumenty (komplet w zamkniętej kopercie) w terminie

do 28 lipca 2022 r., bezpośrednio wrzucając przesyłkę do udostępnionej w tym celu skrzynki, znajdującej się przy wejściu do budynku Sądu lub przesyła drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z podaniem oznaczenia konkursu:

(Konkurs – KD.SO.-111-30/22) na adres:

Sąd Okręgowy w Krakowie (Oddział Kadr)

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.