Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Strażnik Działu Dozoru Elektronicznego

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZIO firmie

 • Smutna 21, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZI

Smutna 21

Łódź

Twój zakres obowiązków

Służba w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami skazanymi na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – zgodnie z zapisami Rozdziału VIIa Kodeksu karnego wykonawczego (służba 4-zmianowa).

Nasze wymagania

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca prawo jazdy kat. B od minimum 3 lat.

To oferujemy

 • rodzaj umowy AKT MIANOWANIA (2 lata służby przygotowawczej, później mianowanie na stałe);

 • stabilność zatrudnienia - miesięczne uposażenie, płatne z góry;

 • nabycie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby w SW;

 • nagroda roczna tzw. trzynastka;

 • zasiłek na zagospodarowanie;

 • nagrody jubileuszowe;

 • tzw. mundurówka;

 • dopłata do wypoczynku;

 • ryczałt za dojazd;

 • pomoc mieszkaniowa: równoważnik za brak lokalu / jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa, równoważnik za remont.

 • Benefity

 • ryczałt na paliwo

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

Etapy rekrutacji

I. Etap wstępny - obejmujący:

1) ocenę złożonych dokumentów (pod względem ich kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu) oraz wstępną kwalifikację kandydatów

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata

3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego

4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

5) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)

6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający - obejmujący: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw.

III. Etap końcowy - obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.