Ta oferta pracy jest nieaktualna od 79 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Strażnik działu ochrony

 • Gdańsk, Sztum, Malbork, Wejherowo, Starogard Gdański, pomorskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kar pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.

  STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Miejsce pracy:
  • Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk,
  • Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum,
  • Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,
  • Zakład Karny w Malborku, ul. Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork,
  • Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo,
  • Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30A, 83-200 Starogard Gdański.


  Charakter pracy:

  • praca wielozmianowa, posługiwanie się bronią palną, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

  Wymagania:

  • minimum średnie wykształcenie
  • obywatelstwo polskie;
  • zdolność fizyczna i psychiczna do służby;
  • niekaralność ( osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  Oferujemy:

  • zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony);
  • stabilizację zawodową;
  • pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;
  • możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego  za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego  za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do  zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości.  

  Dokumenty:

  • podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);
  • wypełnioną ankietę personalną ( wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej     ( załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)

  DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA PODANY NIŻEJ ADRES:

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
  80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12

  Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kurkowa 12 (tel. 58 323 10 02).

  Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, e-mail: [email protected], tel. 58 323 10 12.

  Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

  Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

  Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.