Strażnik działu ochrony

 • Gdańsk, Malbork, Sztum, Wejherowo, pomorskie
 • Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, Polska pokaż mapę
 • Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork, Polska pokaż mapę
 • Feliksa Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum, Polska pokaż mapę
 • Jana III Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 25.06.2019
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 25.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kar pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.

  STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Miejsce pracy:

  • Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk,
  • Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum,
  • Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk,
  • Zakład Karny w Malborku, ul. Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork,
  • Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony),
  • stabilizację zawodową,
  • pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku,
  • możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości.

  Charakter pracy:

  • praca wielozmianowa, posługiwanie się bronią palną, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

  Wymagania:

  • minimum średnie wykształcenie,
  • obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do służby,
  • niekaralność ( osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  Dokumenty

  • Podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);
  • wypełnioną ankietę personalną ( wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  • szczegółowe informacje oraz ankieta i oświadczenia dostępna jest na stronie:

  https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-str

  DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA PODANY NIŻEJ ADRES:

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku
  80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12

  Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kurkowa 12 (tel. 58 323 10 02).
  Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, e-mail: [email protected], tel. 58 323 10 12.
  Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
  Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
  Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.