Ta oferta pracy jest nieaktualna od 206 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Strażnik działu ochrony

 • Grójec, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Żytkowice (pow. Kozienicki; gm. Garbatka-Letnisko), mazowieckie
 • Pracownik fizyczny
 • 2019-01-29

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej W Warszawie

   

  zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

  Strażnik działu ochrony

  • Areszt Śledczy w Grójcu – 3 etaty
  • Zakład Karny w Płocku – 2 etaty
  •  Areszt Śledczy w Radomiu – 8 etatów,
  • Zakład Karny w Siedlcach – 6 etatów,
  • Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce,– 7 etatów,
  • Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie – 10 etatów,
  • Areszt Śledczy w Warszawie – Służewcu – 9 etatów
  • Zakład Karny w Żytkowicach, Garbatka-Letnisko – 5 etatów.

   

  Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

  Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
   o ochro­nie informacji niejawnych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

  Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

  • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
  • wypełnioną ankietę personalną ( będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)  
  • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); ;
  • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

  Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2019 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02 -520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 – 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie)

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w Warszawie lub pod numerami telefonów: (22) 6408260, (22) 6408263,(22) 6408259.