Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Strażnik Miejski w Straży Miejskiej w Gliwicach

STRAŻ MIEJSKA W GLIWICACH

3 2005 500 brutto / mies.
 • ogłoszenie wygasło 8 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 6
 • rekrutacja zdalna

STRAŻ MIEJSKA W GLIWICACH

Bolesława Śmiałego 2A

Gliwice

Twój zakres obowiązków

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Gliwice,

c) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,

e) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach.

Nasze wymagania

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) ukończone 21 lat,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

e) cieszenie się nienaganną opinią,

f) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Mile widziane

Wymagania, które będą dodatkowym atutem:

a) znajomość przepisów:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795)

b) umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,

c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich,

d) prawo jazdy kat. B,

e) dobra znajomość obsługi komputera,

f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

a) komunikatywność,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność,

d) odporność na stres.

To oferujemy

a) praca patrolowa w terenie,

b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,

c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,

d) równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

 • Benefity

 • siłownia w biurze

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • napoje

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • pełne umundurowanie

 • system motywacji finansowej w oparciu o wyniki pracy

Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy,

b) kwestionariusz osobowy – do pobrania,

c) formularze oświadczeń – do pobrania.

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w podpunkcie b i c dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej:

https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00 %.

Dodatkowe informacje:

a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.

b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia.

d) dodatkowe atuty:

- praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,

- finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzywilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),

- możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,

- umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser,

- systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,

- praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,

- kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,

- szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.

e) planowany termin zatrudnienia: luty 2022 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć komplet dokumentów własnoręcznie podpisanych do 30 grudnia 2021 r.

a) osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego w godzinach pracy Straży,

b) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach (decyduje data wpływu oferty do Straży),

c) lub drogą elektroniczną poprzez przycisk aplikowania.

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.

10. Inne informacje:

a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej), w przypadku dużej ilość chętnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu merytorycznego.

b) oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.

c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.

d) wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

e) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74 lub poprzez e-mail: [email protected]