Oferta pracy

Technik - Konserwator w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w ŁodziO firmie

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi

Targowa 1/3

Łódź

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy:
Technik - Konserwator w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu
w wymiarze 1 etatu

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

  • obsługa infrastruktury technicznej - sieci, urządzeń i obiektów kompleksu EC1
  • prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń technicznych a także utrzymywanie ich w należytej sprawności
  • prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji i infrastruktury technicznej
  • nadzorowanie podmiotów zewnętrznych realizujących prace serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, remontowe, konserwacyjne
  • obsługa techniczna wydarzeń organizowanych na terenie kompleksu, wsparcie przy relokacji sprzętu i wyposażenia

Wymagania niezbędne/konieczne:

  • na stanowisko technika: wykształcenie średnie techniczne w jednej ze specjalności: sanitarna, wentylacyjna, klimatyzacja, elektryczna, budowlana a także przynajmniej roczne doświadczenie związane z eksploatacją i obsługą obiektów
  • na stanowisko konserwatora: wykształcenie zawodowe - branża elektryczna a także przynajmniej roczne doświadczenie w zawodzie

Zapewniany:

  • zdobycie kolejnych uprawnień kwalifikacyjnych (SEP)\

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” zapewni zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac objętych ogłoszeniem.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu, jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

 

Oferta kandydata musi zawierać:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

**druki do pobrania na stronie ww.ec1lodz.pl BIP


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 6 na stanowisko Technika/Konserwatora w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksunależy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

 

EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 31 stycznia 2021 roku

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).

Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy