Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik serwisu

 • Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie
 • Specjalista
 • 18.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Pneumatik S.A. jest jedną z wiodących firm w zakresie techniki sprężonego powietrza w Polsce. Jako autoryzowany przedstawiciel renomowanych firm takich jak BOGE KOMPRESSOREN oraz HANKISON, dostarczamy swoim klientom urządzenia najwyższej jakości. Oferujemy pełną gamę sprężarek oraz urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza. W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

  Technik serwisu

  Miejsce pracy: Ostrowiec Świętokrzyski
  Zakres obowiązków:
  • Montaż, konserwacja, naprawa urządzeń (sprężarki, osuszacze sprężonego powietrza),
  • Rozruch urządzeń sprężonego powietrza,
  • Montaż instalacji elektroenergetycznych,
  • Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • Montaż instalacji teletechnicznych.
  Wymagania:
  • Wykształcenie zawodowe lub techniczne o specjalności elektryka,
  • Uprawnienia SEP min. do 1 kV,
  • Dyspozycyjność,
  • Gotowość do pracy w delegacji,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Umiejętność pracy na komputerze,
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane.
  Oferujemy:
  • ciekawą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • szkolenia techniczne,
  • niezbędne narzędzia pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj
  Na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę PNEUMATIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081), ul. Kamienna 28 udostępnionych przez mnie danych w celach rekrutacji zawartych w CV.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV przez okres ….. od zakończenia rekrutacji, na potrzeby przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez spółkę PNEUMATIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081).
  Jednocześnie zaznaczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do ogłoszenia rekrutacyjnego.
  Udzielenie zgody musi być dobrowolne, a jej brak nie może nieść ze sobą negatywnych skutków. Zarówno zgoda, która będzie dotyczyła danych fakultatywnych, jak i zgoda dotycząca przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolna
   
  Informacja o przetwarzaniu danych przez spółkę Pneumatik S.A.

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że spółka Pneumatik Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081), ul. Kamienna 28 (dalej: „Spółka”) przetwarza Państwa dane osobowe.
  Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)
  W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:
  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma Pneumatik Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (62 – 081) przy ul. Kamiennej 28 (dalej: „Spółka”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000023240, NIP 7772419702, REGON 63967985300000, kapitał zakładowy w wysokości: 1.500.000,00 złotych, kapitał zakładowy wpłacony: 1.500.000,00 zł.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Pneumatik S.A. ul. Kamienna 28, 62 – 081 Wysogotowo lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
  Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.
  1. Jakim zakresie Administrator przetwarza Państwa dane?
  Administrator przetwarza Państwa dane w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo, w szczególności w związku art. 221 kodeksu pracy. W zależności od wymagań prawa Administrator przetwarzać będzie następujące dane:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. datę urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania lub adres korespondencyjny,
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. dane o zdrowiu
  W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane, w zakresie, w jakim zostały one przez Państwa udostępnione w CV, w szczególności mogą to być:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu kontaktowego,
  3. wizerunek
  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, w ramach przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwac 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1008 z późn. zm.) , w zakresie w jakim są one niezbędne do prowadzenia. W pozostałym zakresie Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?
  Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Pani/Pana osoby. Ponadto Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.
  1. Komu przekazywane będą Państwa dane osobowe?
  Z uwagi na fakt, że Administrator jest przedsiębiorcą musi spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musi zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:
  1. Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP.
  2. Upoważnionych pracowników administratora.
  1. Czy Państwa dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?
  Nie, Państwa dane nigdy nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  1. Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, również przez okres ……….. po jej zakończeniu na potrzeby przyszłej rekrutacji.
  1. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?
  Przekazanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże, w przypadku niepodania przez Państwa niezbędnych danych nie będzie możliwe uwzględnienie Państwa w bieżącym procesie rekrutacji. W zakresie danych fakultatywnych, podanie ich jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie wiązało się dla Państwa z żadnymi negatywnymi skutkami.
  1. Jakie są Państwa prawa?
  Realizując obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21) informujemy, że mają Państwo prawo do:
  -                      żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  -                      żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  -                      żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  -                      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
  -                      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
  -                      przenoszenia Państwa danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  -                      wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).