Ta oferta pracy jest nieaktualna od 239 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik Utrzymania Ruchu

 • Biskupice Podgórne (pow. wrocławski), Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  LG Display jest czołowym producentem ciekłokrystalicznych
  modułów LCD (w tym OLED, 3D, ekrany elastyczne),
  które stosowane są m.in. w telewizorach,
  laptopach i telefonach. Firma działa  w 10 krajach i zatrudnia ponad 56 000 osób w fabrykach działających w Korei, Chinach, Polsce i Meksyku.

  Aktualnie do naszej fabryki w Biskupicach Podgórnych (k. Wrocławia)
  poszukujemy osoby na stanowisko:


  Technik Utrzymania Ruchu
  Miejsce pracy: Wrocław (okolice), Biskupice Podgórne (pow. wrocławski)


  Zadania:

  • Utrzymanie ciągłości produkcji,
  • Skuteczne usuwanie awarii,
  • Obsługa techniczna urządzeń elektroenergetycznych,
  • Wykonywanie przeglądów technicznych, bieżącej konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń elektroenergetycznych,
  • Dbanie o stan techniczny maszyn oraz urządzeń elektroenergetycznych,
  • Sporządzanie raportów i dokumentacji technicznej, praca na systemie komputerowym.

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie techniczne, specjalność: Automatyk, Mechanik, Elektryk, Mechatronik, mile widziane wyższe  lub w trakcie studiów,
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • Mile widziane  doświadczenie w pracy z napięciami
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (3 zmiany)
  • Odpowiedzialność

  Oferujemy:

  Praktyczną naukę zawodu i pełne wsparcie załogi przy zdobywaniu doświadczenia.
  Opiekę przełożonego oraz aktywne planowanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego.
  Szereg szkoleń wewnętrznych (m.in. z pneumatyki i elektryki).
  Pracę w firmie opartej na nowoczesnej technologii.
  Pracę w zespole doświadczonych techników.
  Stabilne warunki zatrudnienia.
  Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (karty Multisport, bony świąteczne, system benefit).
  Prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin.

  Jeśli chcesz do nas dołączyć wyślij CV w języku polskim korzystając z przycisku

  Informujemy, że skontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami.

   

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W LG DISPLAY POLAND SP. Z O.O.

  Administratorem Państwa danych osobowych ("dane osobowe Kandydata"), o których mowa w niniejszym dokumencie jest LG DISPLAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. LG 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000240817, NIP: 8971708740, REGON: 02016347100000, tj. "Spółka"

   

  1. Dane osobowe Kandydata obejmują:

  (a) imię (imiona) i nazwisko;

  (b) imiona rodziców;

  (c) datę urodzenia;

  (d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

  (e) wykształcenie;

  (f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  2. Podanie przez Kandydata powyższych danych jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie innych danych osobowych niż wymienione w pkt. 1 powyżej, jest dobrowolne i równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę.

  3. Dane osobowe Kandydata określone powyżej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na powyższe stanowisko w Spółce na podstawie przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami) oraz, w zakresie wskazanym w punkcie 2, na podstawie zgody Kandydata.

  4. Kandydatowi przysługuje, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo do:

  (a) dostępu do dotyczących go danych,

  (b) sprostowania dotyczących go danych,

  (c) usunięcia dotyczących go danych,

  (d) ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych,

  (e) otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Kandydata danych osobowych do innego administratora danych,

  (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie w postaci uzasadnionego interesu Spółki,

  (g) wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

  5. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, przez dodatkowe 24 miesiące , w razie konieczności przedłużenia procesu rekrutacji.

  6. W celu realizacji praw przysługujących Kandydatowi (zgodnie z pkt. 4 powyżej), w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata, Kandydat powinien skontaktować się ze Spółką poprzez adres e-mail [email protected]

  Kandydat oświadcza iż zapoznał się z powyższą informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. Oświadcza, iż wszystkie jego aspekty są dla niego jasne.


  INFORMATION ABOUT PROCESSING OF PERSONAL DATA OF CANDIDATES FOR WORK IN LG DISPLAY POLAND SP. Z O.O.

  The controller of your personal data ("personal data of the candidate") referred to in this document is LG DISPLAY POLAND SP. Z O.O.with registered office at uL. LG 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland, registered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division with KRS number: 0000240817, Tax Identification Number: 8971708740, REGON: 02016347100000, hereinafter as "Company".

  1. Candidate's personal data includes:

  (a) first name (names) and surname;

  (b) names of parents;

  (c) date of birth;

  (d) place of residence (correspondence address);

  (e) education;

  (f) course of previous employment.

  2. Providing the above data by the Candidate is obligatory requirement, while providing other personal data than mentioned in point. 1 above is voluntary and is tantamount to consent to their processing by the Company.

  3. The personal data of the Candidate specified above will be processed in order to conduct the recruitment process for the above position in the Company based on the Labor Code from of June 26, 1974 (December 8, 2017, Journal of Laws of 2018, item 108 with further changes) and in specific range indicated in point 2, based on the agreement of the Candidate.

  4. The candidate is entitled, in accordance with Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection), the right to:

  (a) access to data concerning him,

  (b) rectification of data concerning him,

  (c) deleting data concerning him,

  (d) limitations on the processing of data concerning him,

  (e) receipt and transfer of personal data provided by the candidate to another data controller,

  (f) object to the processing of data relating to him, if the processing is based on the grounds of a legitimate interest of the Company,

  (g) file a complaint with the competent authority for the protection of personal data.

  5. Candidate's personal data will be processed during the recruitment process and after its expiration, for an additional 24 months, if necessary to extend the recruitment process.

  6. In order to fulfill the rights of the Candidate (in accordance with point 4 above), including the withdrawal of consent granted to the processing of personal data, and in any other matters related to the processing of personal data of the candidate, the candidate should contact the company via e-mail address [email protected]

  The candidate declares that he / she has read the above information about the processing of my personal data. He declares that all his aspects are clear to him.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.