Technik Wozu Satelitarnego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 15.05.2019
 • Ważna jeszcze 26 dni (do 14.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  TELEWIZJA POLSAT SP. Z O.O.

  poszukuje osoby na stanowisko:

  TECHNIK WOZU SATELITARNEGO
  Miejsce pracy: Warszawa

   OCZEKUJEMY:

  • prawa jazdy kat. B i C
  • średniego wykształcenia technicznego
  • 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierowcy
  • uprawnień do obsługi urządzeń elektrycznych - SEP do 1 kV

   OFERUJEMY:

  • pracę w doświadczonym zespole największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji zawodowych
  • umowę o pracę, pakiet medyczny i opiekę socjalną

  Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ z dopiskiem w tytule „Technik wozu DSNG

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: [email protected]

  W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: [email protected]

  Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

  Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w Telewizji Polsat Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

  Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

  Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.