Oferta pracy

Technolog

BIOGENED S.A.O firmie

 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 24 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Producent dermokosmetyków marki DERMEDIC poszukuje kandydatów/-ki na stanowisko:
Technolog

Wymagamy:

 • wykształcenia wyższego chemicznego,
 • 4-5 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku technologa w zakresie rozwoju i  realizacji receptur oraz technologii,
 • znajomości surowców kosmetycznych,
 • praktycznej znajomości procesów technologicznych w produkcji kosmetyków,
 • znajomości prawa kosmetycznego,
 • umiejętności podejmowania decyzji. 

Nie przewidujemy możliwości pracy zdalnej 

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zarobki adekwatne do posiadanych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju przez dodatkowe kursy bądź szkolenia,
 • pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • bezpłatne miejsca parkingowe dla pracowników,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • grupowe ubezpieczenie na życie na atrakcyjnych warunkach obejmujące Pracowników oraz ich rodziny;

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania aplikacji za pomocą przycisku:

Ogólna klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej w skrócie „RODO” − informujemy:

I. Administrator danych osobowych:

BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź, KRS nr 0000273505 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem [email protected] albo pisemnie na adres spółki BIOGENED S.A., wskazany w pkt I.

III. Zakres przetwarzanych danych:

Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221§1 Kodeksu pracy, do których należą: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo, będziemy także przetwarzać Pani/Pana inne dane osobowe, które wskazane zostaną dobrowolnie, z własnej inicjatywy przez Panią/Pana w treści złożonego nam dokumentu aplikacyjnego (np. curriculum vitae, aplikacji, liście intencyjnym lub kwestionariuszu osobowym itp.). Informujemy Panią/Pana, o tym, że podanie innych danych osobowych, niż te wymienione w art. 221§1 Kodeksu pracy, nie jest konieczne.

IV. Cele i podstawy przetwarzania:

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, podane przez Panią/Pana dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych - na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Spółka BIOGENED S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie, przy czym przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem.
 
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamierzacie Państwo udostępnić nam z własnej inicjatywy szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do ich przetwarzania przez nas niezbędna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), którą może Pani/Pan odwołać w dowolnym czasie, wysyłając swoją prośbę pod adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

V. Okres przechowywania danych:

 1. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez BIOGENED S.A. przez okres 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 3. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę w ciągu 12 miesięcy od złożenia do BIOGENED S.A. dokumentów aplikacyjnych Państwa dane osobowe wskazane w tych dokumentach zostaną usunięte z upływem 12 miesięcy od daty złożenia przez Panią/Pana wspomnianych dokumentów lub niezwłocznie po cofnięciu przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

VI. Odbiorcy danych:

Do Państwa danych osobowych będą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. biuro kadrowo – płacowe, audytorzy i doradcy HR, a także informatyk, prawnicy, agencja ochrony mienia, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli dane przetwarzane były wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, która została przez Panią/Pana cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221§1 Kodeksu pracy, jak również danych wymienionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, przy czym przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie ważne i zgodne z prawem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, wskazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych, jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy