Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami strona 1 z 5 1. Wprowadzenie: Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Spółka”, „my” lub „nas”) podjęła zobowiązanie ochrony prywatności osób niebędących naszymi pracownikami (w tym konsultantów, wykonawców, osób pracujących na zlecenie, stażystów, pracowników tymczasowych, wolontariuszy oraz osób odbywających praktyki). „Dane Osobowe” oznaczają wszystkie dotyczące Pana/Pani informacje w postaci identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację Pana/Pani tożsamości. Niniejsza informacja pomaga Spółce realizować rutynowe procesy związane z personelem i działalnością biznesową, jak również plany awaryjne i poszukiwania nowych talentów. Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności („Informacja”) jest udzielenie Panu/Pani informacji o rodzaju i przyczynie zbierania przez nas Danych Osobowych, sposobie ich wykorzystywania, przesyłania i ujawniania. W stosownych przypadkach możemy dostarczyć oddzielne powiadomienie w związku z konkretnym przetwarzaniem Danych Osobowych. 2. Przyczyna i rodzaj zbieranych przez nas Danych Osobowych: w trakcie Pana/Pani współpracy ze Spółką będziemy zbierać dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rodzaju zbieranych przez nas Danych Osobowych oraz celów, w jakich je zbieramy, należy zapoznać się z Załącznikiem do niniejszej Informacji. Zbieramy Dane Osobowe w celu realizacji umów, spełnienia obowiązków prawnych i realizacji uzasadnionych potrzeb Spółki, takich jak przesyłanie Danych Osobowych wewnątrz Spółki i jej jednostek stowarzyszonych do wewnętrznych celów administracyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji. Jeśli to konieczne zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani dane po uzyskaniu Pani/Pana zgody. Nie pozyskujemy dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych od stron trzecich, chyba że oddzielnie Pana/Panią o tym powiadomimy. Decyzja o współpracy i przekazaniu Spółce pewnych Danych Osobowych jest dobrowolna. Jednakże, jeżeli nie udzieli Pan/Pani pewnych informacji, Spółka może nie mieć możliwości spełnienia niektórych celów określonych w niniejszej Informacji. 3. Sposób udostępniania Danych Osobowych: ze względu na ogólnokrajowy charakter naszej działalności Spółka może ujawniać Dane Osobowe personelowi i innym działom Spółki, a także jej jednostkom stowarzyszonym, aby zrealizować cele opisane na końcu niniejszej Informacji. Dostęp, przetwarzanie oraz wykorzystywanie Danych Osobowych wewnątrz Spółki i jej jednostek stowarzyszonych będzie ograniczone do osób posiadających potrzebę ich poznania, do których mogą należeć: Pana/Pani osoby do kontaktu w Spółce i jej jednostkach stowarzyszonych oraz odpowiednie osoby przez nie wyznaczone. Cały personel Spółki i jej jednostek stowarzyszonych będzie miał dostęp za pośrednictwem sieci Intranet do Pana/Pani danych kontaktowych związanych z działalnością biznesową, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, numery telefonów, adresy, adresy e- mail oraz zdjęcia. Od czasu do czasu Spółka i/lub niektóre spośród jej jednostek stowarzyszonych mogą być zmuszone udostępnić Dane Osobowe stronom trzecim. Aby zobaczyć listę stron trzecich, którym możemy udostępnić Pana/Pani Dane osobowe, należy zapoznać się z Załącznikiem do niniejszej Informacji. Niektóre spośród tych usług mogą być świadczone z krajów podlegających jurysdykcji innej niż Pana/Pani miejsce pracy. Spółka i jej jednostki stowarzyszone wymagają od usługodawców na mocy umowy ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz zapewnienia, że Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w toku świadczenia usług w imieniu Spółki i jej jednostek stowarzyszonych, i zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawcy są upoważnieni do wykorzystywania i udostępniania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, NIP: 5210080686, tel: +48 22 711 3333 www.ambasador92.pl Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami strona 2 z 5 niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. 4. Transfery danych: jesteśmy organizacją ogólnokrajową i posiadamy biura w wielu miastach. Pana/Pani Dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i mogą mieć do nich dostęp inne jednostki stowarzyszone Spółki na całym świecie, w tym ich usługodawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów kadrowych. Może to oznaczać przekazywanie Danych Osobowych do miejsc lub krajów innych niż kraj Pana/Pani zamieszkania. W przypadku przekazania Pana/Pani Danych Osobowych (lub udzielenia do nich dostępu) do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej istnienie w nim odpowiedniego systemu ochrony danych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować ich ochronę. Może to obejmować zawarcie umów dotyczących transferu danych, których kopię może Pan/Pani otrzymać, kontaktując się z nami w sposób wskazany w części „Kontakt” poniżej. 5. Bezpieczeństwo: wdrażamy techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony Pana/Pani Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Podejmujemy uzasadnione wysiłki, aby zagwarantować poziom zabezpieczeń właściwy dla ryzyka przetwarzania, biorąc pod uwagę koszty wdrożenia i charakter procesu przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku gdy Spółka zaangażuje zewnętrznego usługodawcę, będzie on zobowiązany do wykorzystywania odpowiednich środków celem ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych. 6. Integralność i przechowywanie danych: Spółka, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie poufności danych i bezpieczeństwa informacji, podejmuje stosowne kroki w celu zagwarantowania, że przetwarzane przez nas Dane Osobowe są odpowiednie do określonego celu, dokładne i kompletne w stopniu wymaganym do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji. Ponadto Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania Pana/Pani współpracy ze Spółką, w tym uzasadniony okres po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującym prawem, przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz wymagany na mocy przepisów obowiązującego prawa, np. w związku z naszymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania dokumentów. 7. Pana/Pani prawa: m oże Pan/Pani wystosować wniosek o dostęp, zmianę lub korektę przechowywanych przez nas i dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych. Może Pan/Pani również nie wyrazić zgody na przetwarzanie Pana/Pani Danych Osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach może Pan/Pani egzekwować prawo do możliwości przenoszenia danych. W przypadku gdy prosimy o zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani Danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie, a my zastosujemy się do Pana/Pani preferencji w przyszłości. Będziemy odpowiadać na Pana/Pani pytania i skargi dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Jeżeli nasze odpowiedzi nie będą dla Pana/Pani zadowalające, ma Pan/Pani prawo złożyć skargę w odpowiednim organie nadzorczym. Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, NIP: 5210080686, tel: +48 22 711 3333 www.ambasador92.pl Informacja o polityce prywatności dla osób niebędących naszymi pracownikami strona 3 z 5 8. Pana/Pani obowiązki: prosimy o regularną aktualizację Danych Osobowych i niezwłoczną informację o wszelkich istotnych ich zmianach. Wyraża Pan/Pani zgodę na przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz polityk, standardów i procedur Spółki, na które zwrócono Panu/Pani uwagę, podczas obsługi Danych Osobowych innych osób, do których ma Pan/Pani dostęp w ramach współpracy ze Spółką. W szczególności nie będzie Pan/Pani uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać takich Danych Osobowych do celów innych niż w związku i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Spółce. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że obowiązek zachowania poufności Danych Osobowych trwa po zakończeniu Pana/Pani współpracy ze Spółką. 9. Kontakt: podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych jest: Ambasador 92 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Polska W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Danych Osobowych bądź chęci egzekucji swoich praw, prosimy o kontakt z Działem Informatyki, Kontroli Przepływu finansowego i Analiz lub Kierownikiem Działu Kadr pod wspólnym adresem [email protected] lub na dedykowany, numer telefoniczny: (22) 315 1344

AMBASADOR 92

Technolog Lodziarstwa

AMBASADOR 92O firmie

 • lubelskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 2 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AMBASADOR 92

Technolog Lodziarstwa

Od 28 lat jesteśmy sprawdzonym dostawcą produktów do piekarni, cukierni oraz gastronomii.

Posiadamy oddziały na terenie całej Polski. Firma zatrudnia ponad 120 osób.

Posiadamy Certyfikat Rzetelna Firma, mamy znaczącą pozycję na rynku w branży cukierniczo-piekarniczej,gastronomicznej oraz lodziarskiej.

Poszukujemy Technologa Lodziarstwa na terenie kilku województw : Mazowieckiego, Lubelskiego, Warmińsko-mazurskiego

Opis stanowiska:

 • Bieżąca współpraca z klientami
 • Wdrażanie i opracowywanie procesów produkcji lodów
 • Czynny udział przy opracowywaniu, przygotowywaniu nowych oraz modyfikacji istniejących receptur lodów i deserów 
 • Monitorowanie, planowanie i koordynacja działań na powierzonym rynku.

Wymagania:

 • Doświadczenie w branży cukierniczej lub spożywczej
 • Praca z recepturami 
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Dokładność; samodzielność;
 • Chęć do nauki; umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat.B
 • Język angielski - mile widziane 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w renomowanej firmie;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego: szkolenia, udziały w targach;


Technolog Lodziarstwa

Od 28 lat jesteśmy sprawdzonym dostawcą produktów do piekarni, cukierni oraz gastronomii.

Posiadamy oddziały na terenie całej Polski. Firma zatrudnia ponad 120 osób.

Posiadamy Certyfikat Rzetelna Firma, mamy znaczącą pozycję na rynku w branży cukierniczo-piekarniczej,gastronomicznej oraz lodziarskiej.

Poszukujemy Technologa Lodziarstwa na terenie kilku województw : Mazowieckiego, Lubelskiego, Warmińsko-mazurskiego

Opis stanowiska:

 • Bieżąca współpraca z klientami
 • Wdrażanie i opracowywanie procesów produkcji lodów
 • Czynny udział przy opracowywaniu, przygotowywaniu nowych oraz modyfikacji istniejących receptur lodów i deserów 
 • Monitorowanie, planowanie i koordynacja działań na powierzonym rynku.

Wymagania:

 • Doświadczenie w branży cukierniczej lub spożywczej
 • Praca z recepturami 
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Dokładność; samodzielność;
 • Chęć do nauki; umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat.B
 • Język angielski - mile widziane 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w renomowanej firmie;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego: szkolenia, udziały w targach;

Ogłoszenie archiwalne