Transition Manager EMEA

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 2019-08-01
 • Ważna jeszcze 7 dni (do 2019-08-31)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  When the global aerospace community looks for ideas and solutions to its biggest challenges, they turn to the people of Collins Aerospace. We design, invent and deliver the most advanced and diverse range of aerospace systems on the market. We are inventors. We are manufacturers. We work in space exploration, commercial air travel, defense and rescue applications. Always learning and pushing the boundaries, we are an undisputed industry leader that continually sets the bar higher and higher. Come soar with us.

   

  Get onboard the Collins Aerospace Operations and Supply Chain team and play a part in managing our innovative products from inception to delivery. Operations and Supply Chain employees have the opportunity to network across our businesses and functions, all while improving the productivity, quality and efficiency of our operations worldwide. As a Transition Manager in Global Sourcing and Transition EMEA Team located in Wroclaw, Poland you will have the responsibility to 1) Develop the aerospace supply base in EMEA region  2) Work with suppliers and various Collins Aerospace functions to successfully and timely transition product components to suppliers in the EMEA region. 
  Transition Manager EMEA
  Miejsce pracy: Wrocław

  Essential Responsibilities:

   

  Candidate must have strong communication skills and be detail-oriented and results driven.  Must be comfortable in providing project updates to all levels of the organization.

  Candidate must possess excellent data management skills and an excellent knowledge of Microsoft Excel and PowerPoint.  Experience with ERP systems (SAP) is preferred. A general understanding of Aerospace drawings, specifications and manufacturing processes is required.

  Knowledge of export regulations and policies to ensure 100% export compliance

  • Coordinate transition projects (buy to buy, make to buy) to local (EMEA) suppliers and report progress on projects implementation to the senior management

  • Drive problem resolution process at supplier at project phase, including ability to lead problem solving teams

  • Find new suppliers and asses if potential for cooperation exists

  • Drive commercial aspects of cooperation with suppliers (RFP process) & support Commodity Teams in negotiation of different types of contracts, i.e. Non-Disclosure Agreements (NDA) and Long Term Agreements (LTA)

  • Identify possible drivers of project slippage, define and introduce corrective actions

  • Work with BU to Eliminate risks and roadblocks such us outstanding SRIs, QNs, and FAIs that prevent suppliers from meeting performance targets, and escalate as needed

  Education and Certifications:

  Bachelor’s degree in Operations, Supply Chain, Engineering or other Business related field. Master’s degree in a related field preferred.

   

  Experience and Qualifications:

   

  Basic Qualifications:

  Minimum of 3 years of experience in Project Management (Engineering/Supply Chain/Manufacturing or related area) with a continued proven track record of successful projects completion with increased level of responsibility.

   

  Preferred Qualifications:

  • Project Management for 3+ years, preferable in Operations or Sourcing
  • Purchasing / Procurement background
  • Experience developing supplier relationships
  • Ability to lead in a collaborative team environment
  • Able to successfully execute in a fast paced environment
  • 1 -3 years LEAN/Continuous improvement experience
  • Knowledge of supply chain management in the Aerospace organization

   

  Special Notes:

  Travel Requirement: 25%, some international travel is required

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
  (CV oraz list motywacyjny)
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268287, kapitał zakładowy 127.050.000,00 PLN, NIP 701-004-60-36, REGON 140756442 (dalej jako „Spółka”).
  1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  1. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  1. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
  1. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
  1. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  a)     dostępu,
  b)     sprostowania,
  c)     usunięcia,
  d)     ograniczenia przetwarzania,
  e)     przeniesienia,
  f)      wniesienia sprzeciwu,
  g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie
   
  Pana/Pani danych osobowych.
   
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
  …………………………………
  …………………………………
   
  1. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
   
  1. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.