Przesłanie do spółki T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez T-Mobile w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa.
 2. T-Mobile wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO; w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem T-Mobile jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes T-Mobile (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz T-Mobile w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez T-Mobile, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez T-Mobile.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 d) i e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych T-Mobile prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.
T-Mobile

Transition & Vendor Manager [rekrutacja prowadzona online]

T-MobileO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

T-Mobile

Marynarska 12

Warszawa

We are looking for experienced Vendor Manager to join us in Transition phase of applications maintenance outsourcing project. This project is not only about application maintenance outsourcing but also about Transformation of legacy application landscape. After Transition completion subject matter would be ongoing Vendor management throught the whole contract management lifecycle.

If you are looking for new challenges in the area of Vendor/ contract management we are looking forward to see you in this exciting project.
Transition & Vendor Manager
Workplace: Warsaw

Job description:

 • Work with TMPL stakeholders and Vendor staff to support the execution and implementation of project plans to transition applications maintenance services to new Vendor(s)
 • Lead outsourcing transitions across multiple domains managing both Vendor(s) and internal staff
 • Team management during transition
 • During contract execution work as part of a team of Vendor/ Contract managers, responsible for supporting and executing stability and quality of the services provided by the Vendor (s)
 • Ensuring that the services provided by the Vendors are understood (by providing contract trainings, setting contract query handling process etc.)  and also to ensure that internal stakeholders are fully aware of the services provided by the Vendor (s) and receive maximum benefit from them
 • Managing outsourcing contract(s) and vendor(s) in IT area
 • Monitoring formal and operational execution of the agreement
 • Identifying, assessing and managing risk-related areas in the transition phase and contract execution
 • Handling contractual issues including interpretation of contractual provisions
 • Developing relationship with the suppliers
 • Preparing the reports related to the monitored area
 • Proposing costs saving and optimizations in IT area
 • Preparing analyzes, recommendations, materials related to the vendor/ contracts managed
 • Implementation and execution of the Vendor management process in the organization 

Requirements:

 • Experience in the area of transition of applications maintenance services and vendor management 
 • Strong Technical background, particularly across Telecoms technologies
 • Fluent English skills
 • 10 + years plus relevant experience
 • Experience in setting up operational processes
 • Experience/ knowledge of ITIL processes
 • Ability to work under pressure, deliver within limited timescales, and proven ability to prioritize against competing demands

We are offering:

 • Flexible start-up hours and the possibility of home office
 • Private medical care
 • An additional day off for birthday or name-day
 • Re-financing for sport / recreation
 • Social benefits / T-Mobile employee offers
 • Friendly work atmosphere in a professional team
 • Tools necessary for work: laptop, telephone
We are looking for experienced Vendor Manager to join us in Transition phase of applications maintenance outsourcing project. This project is not only about application maintenance outsourcing but also about Transformation of legacy application landscape. After Transition completion subject matter would be ongoing Vendor management throught the whole contract management lifecycle.

If you are looking for new challenges in the area of Vendor/ contract management we are looking forward to see you in this exciting project.
Transition & Vendor Manager
Workplace: Warsaw

Job description:

 • Work with TMPL stakeholders and Vendor staff to support the execution and implementation of project plans to transition applications maintenance services to new Vendor(s)
 • Lead outsourcing transitions across multiple domains managing both Vendor(s) and internal staff
 • Team management during transition
 • During contract execution work as part of a team of Vendor/ Contract managers, responsible for supporting and executing stability and quality of the services provided by the Vendor (s)
 • Ensuring that the services provided by the Vendors are understood (by providing contract trainings, setting contract query handling process etc.)  and also to ensure that internal stakeholders are fully aware of the services provided by the Vendor (s) and receive maximum benefit from them
 • Managing outsourcing contract(s) and vendor(s) in IT area
 • Monitoring formal and operational execution of the agreement
 • Identifying, assessing and managing risk-related areas in the transition phase and contract execution
 • Handling contractual issues including interpretation of contractual provisions
 • Developing relationship with the suppliers
 • Preparing the reports related to the monitored area
 • Proposing costs saving and optimizations in IT area
 • Preparing analyzes, recommendations, materials related to the vendor/ contracts managed
 • Implementation and execution of the Vendor management process in the organization 

Requirements:

 • Experience in the area of transition of applications maintenance services and vendor management 
 • Strong Technical background, particularly across Telecoms technologies
 • Fluent English skills
 • 10 + years plus relevant experience
 • Experience in setting up operational processes
 • Experience/ knowledge of ITIL processes
 • Ability to work under pressure, deliver within limited timescales, and proven ability to prioritize against competing demands

We are offering:

 • Flexible start-up hours and the possibility of home office
 • Private medical care
 • An additional day off for birthday or name-day
 • Re-financing for sport / recreation
 • Social benefits / T-Mobile employee offers
 • Friendly work atmosphere in a professional team
 • Tools necessary for work: laptop, telephone

Ogłoszenie archiwalne