Oferta pracy

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy

AQUANET S.A. O firmie

AQUANET S.A.

Dolna Wilda 126

Poznań

Twój zakres obowiązków

Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego należy w szczególności:

a) zarządzanie sprzedażą produktów i usług Spółki;

b) zarządzaniem pozyskiwaniem oraz obsługą klientów;

c) realizacja funkcji księgowych w Spółce, w szczególności ewidencja zdarzeń

gospodarczych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki;

d) organizowanie finansowania działalności Spółki;

e) wdrażanie i nadzorowanie działań w zakresie cyfryzacji i informatyzacji Spółki;

Nasze wymagania

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

a) posiadać obywatelstwo polskie;

b) korzystać z pełni praw publicznych;

c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

d) posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie lub wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów prawa;

e) posiadać co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub, świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

f) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek;

g) posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami lub personelem;

h) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz art.587, art.590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo karnoskarbowe;

i) nie może się toczyć wobec kandydata postępowanie karne w sprawach o czyny , o których mowa w pkt h);

j) spełniać inne niż wymienione w pkt a) – i) wymogi określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

Rada Nadzorcza

AQUANET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126, działając na podstawie Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zamieszczonego na www.aquanet.pl podstrona „praca” przy ogłoszeniu o konkursie), zwanego dalej „Regulaminem” ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego

AQUANET Spółka Akcyjna na okres wspólnej ( V ) kadencji trwającej 4 lata.

Zgłoszenie kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i powinno zawierać wskazanie stanowiska, na które kandyduje oraz:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem lub CV ze zdjęciem,

c) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

d) kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe,

e) oświadczenie kandydata o treści zgodnej załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

3. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w sposób wskazany przez Radę Nadzorczą w zawiadomieniu o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy, a także zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, stwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku, o które się ubiega w Zarządzie Spółki, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nie może być wystawione wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń do konkursu.

6. Pisemne zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie z napisem wskazującym, jakiego stanowiska dotyczy, np.: „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego AQUANET S.A.” w Dziale Ochrony Spółki przy ul. Wiśniowej 13 w Poznaniu lub listownie na adres ul. Dolna Wilda 126 , 61-492 Poznań (w przypadku ofert składanych listownie decyduje data wpływu do Spółki) w terminie do 10.05.2021r. do. godz. 12.00

7. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13.05.2021r. o godz. 12:00.

9. Konkurs składa się z:

• pierwszego etapu – obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;

• drugiego etapu – obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;

• trzeciego etapu – obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez Radę Nadzorczą.

10. Lista kandydatów dopuszczonych do udziału w drugim i trzecim etapie zostanie opublikowana na www.aquanet.pl podstrona „komunikaty” w terminie do 3 dni od daty podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie dopuszczenia poszczególnych kandydatów do kolejnego etapu konkursu.

11. Kandydaci dopuszczeni do trzeciego etapu otrzymają powiadomienie telefoniczne lub drogą elektroniczną o terminie, trybie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, na co najmniej 7 dni przed terminem planowanej rozmowy.

12. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego drogą mailową na wskazany przez kandydata adres.

13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

14. AQUANET SA nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

15. Szczegółowe warunki konkursu oraz przebieg konkursu określone są w Regulaminie oraz uchwale Rady Nadzorczej w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu AQUANET S.A. piątej kadencji, zamieszczonego na www.aquanet.pl podstrona „praca”.