Klauzula Informacyjna pracodawcy
 
I. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Ogumienia Gumex ul. Łucji 1/3 91-491 Łódź. Administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.
 
II. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:
• Mailowo: [email protected]
• za pośrednictwem poczty: Centrum Ogumienia Gumex ul. Łucji 1/3 91-491 Łódź (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
• osobiście w siedzibie Administratora.
 
III. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji. Jeżeli wyrażono odpowiednią zgodę, dodatkowym celem przetwarzania będzie dołączenie Twojej aplikacji do naszej bazy kandydatów i przedstawianie Tobie dodatkowych ofert pracy zgodnie z Twoimi kwalifikacjami.
 
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I WYRAŻENIA ZGÓD
• podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe jak również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów
• wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umieszczenia Twojej aplikacji w bazie kandydatów Administratora przez okres 1 roku; fakt wyrażenia lub niewyrażenia tej zgody nie ma wpływu na konkretny proces rekrutacji, w którym bierzesz udział
• podane dane będą przetwarzane:
o w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy (jeśli dotyczy) - na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy w zakresie nimi objętym oraz w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą,
o w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku cywilnoprawnego (jeśli dotyczy) – w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiego stosunku w zakresie danych koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji,
o celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny,
o celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami,
o na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji).
o na podstawie wyrażonej zgody do celów przyszłych rekrutacji (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele przyszłych rekrutacji),
• w toku rekrutacji możemy podjąć decyzję, że przetwarzanie niektórych danych (podanych dobrowolnie przez Ciebie) jest konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji (np. oczekiwane wynagrodzenie) – będziemy je wtedy przetwarzać w związku z naszym uzasadnionym interesem.
 
V. ZGODA
Pamiętaj, że możesz wycofać każdą zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem kanałów komunikacji podanych w pkt II powyżej. Możesz również cofnąć ją w odpowiedzi na wysłaną ofertę pracy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego pozostaje bez wpływu na ten proces przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych oznaczać będzie rezygnację z utrzymania Twojej aplikacji w bazie).
 
VI. ODBIORCY DANYCH Na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogą zostać przekazane przez nas doradcom rekrutacyjnym oraz dostawcom stron internetowych i systemów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia i zarządzania rekrutacjami w tym Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
 
VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane jedynie w zakresie i czasie koniecznym do zrealizowania danego celu tak długo jak będziemy mieli do tego podstawę prawną.
• dane osobowe określone na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy - w zakresie nimi objętym, dane przetwarzane w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz ewentualnie – jeśli dotyczy - wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji oraz ocena rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego – będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora
• dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz
• wszystkie dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku rekrutacji przetwarzane celem umieszczenia Twojej aplikacji w naszej bazie na podstawie Twojej zgody – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia.
 
VIII. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo: dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych sprostowania Twoich danych gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail usunięcia Twoich danych
• gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
• gdy zgłosisz zasadny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
• gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
do ograniczenia przetwarzania Twoich danych • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami; • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu
do przenoszenia Twoich danych otrzymanie Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych (np. Twoje dokumenty aplikacyjne możemy przesłać innemu, wskazanemu przez Ciebie pracodawcy) do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku przetwarzania danych na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora przy czym Administrator zachowuje prawo do wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje. Proces rekrutacyjny każdorazowo prowadzony jest przez uprawnionego przez Administratora rekrutera.
 
X. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
First Stop GUMEX

Wulkanizator

First Stop GUMEXO firmie

First Stop GUMEX

Łucji 1

Łódź

Wulkanizator

Miejsce pracy: Łódź

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • wykonywanie usług związanych z wymianą opon i ewentualnie innych elementów eksploatacyjnych w samochodach zgodnie z Twoją wiedzą i umiejętnościami
 • optymalne wykorzystywanie powierzonych ci urządzeń i narzędzi
 • znajomość i respektowanie przepisów BHP i zasad dotyczących ochrony środowiska
 • zdobywanie nowego doświadczenia i pogłębianie swojej wiedzy, aby móc podjąć się coraz ciekawszych i skomplikowanych wyzwań
 • współpraca z zespołem i przełożonymi

Jeżeli:

 • interesujesz się motoryzacją
 • chcesz pracować i zdobywać doświadczenie w warsztacie samochodowym
 • posiadasz podstawową wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji samochodu
 • jesteś w trakcie lub ukończyłeś szkołę techniczną/samochodową i/lub masz minimalne doświadczenie w podobnej pracy, będzie to Twoja dodatkowa zaleta
 • jesteś otwarty na szkolenia, nowe technologie i pracę w zespole

Oferujemy:

 • dostęp do najnowszych trendów i technologii w świecie motoryzacji
 • praca z różnymi markami samochodów 
 • wsparcie największego koncernu oponiarskiego na świecie -grupy Brigestone
 • udział w bogatych programach szkoleniowych 
 • elastyczny grafik, dopasowany do możliwości i potrzeb
 • możliwość pogłębiania wiedzy, zdobywania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
 • udział w konkursach i programach wspierających sprzedaż
 • pracę z fajnymi ludźmi i w dobrej atmosferze
 • prestiż pracy z najlepszymi
 • możliwość relokacji w ramach sieci
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klikając przycisk „Aplikuj”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną, akceptujesz jej treść i rozumiesz, że poprzez dobrowolne podanie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe jak również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do oceny Twoich kompetencji na dane stanowisko będące przedmiotem rekrutacji, wyrażasz dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez First Stop GUMEX w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikujesz. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.
Wulkanizator

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • wykonywanie usług związanych z wymianą opon i ewentualnie innych elementów eksploatacyjnych w samochodach zgodnie z Twoją wiedzą i umiejętnościami
 • optymalne wykorzystywanie powierzonych ci urządzeń i narzędzi
 • znajomość i respektowanie przepisów BHP i zasad dotyczących ochrony środowiska
 • zdobywanie nowego doświadczenia i pogłębianie swojej wiedzy, aby móc podjąć się coraz ciekawszych i skomplikowanych wyzwań
 • współpraca z zespołem i przełożonymi

Jeżeli:

 • interesujesz się motoryzacją
 • chcesz pracować i zdobywać doświadczenie w warsztacie samochodowym
 • posiadasz podstawową wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji samochodu
 • jesteś w trakcie lub ukończyłeś szkołę techniczną/samochodową i/lub masz minimalne doświadczenie w podobnej pracy, będzie to Twoja dodatkowa zaleta
 • jesteś otwarty na szkolenia, nowe technologie i pracę w zespole

Oferujemy:

 • dostęp do najnowszych trendów i technologii w świecie motoryzacji
 • praca z różnymi markami samochodów 
 • wsparcie największego koncernu oponiarskiego na świecie -grupy Brigestone
 • udział w bogatych programach szkoleniowych 
 • elastyczny grafik, dopasowany do możliwości i potrzeb
 • możliwość pogłębiania wiedzy, zdobywania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji
 • udział w konkursach i programach wspierających sprzedaż
 • pracę z fajnymi ludźmi i w dobrej atmosferze
 • prestiż pracy z najlepszymi
 • możliwość relokacji w ramach sieci
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Klikając przycisk „Aplikuj”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną, akceptujesz jej treść i rozumiesz, że poprzez dobrowolne podanie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe jak również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do oceny Twoich kompetencji na dane stanowisko będące przedmiotem rekrutacji, wyrażasz dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez First Stop GUMEX w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikujesz. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

Ogłoszenie archiwalne