Wychowawca/Młodszy Wychowawca

Adecco Poland Sp. z o.o.

 • Kąty Wrocławskie, dolnośląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Wychowawca/Młodszy Wychowawca Numer ref.: MW/11/21/SWI/AK

Zakres obowiązków:  

 • organizowanie pracy wychowawczej w grupie,
 • opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych,
 • dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby,
 • współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie,
 • zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia go w placówce,
 • opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • 2 letni staż pracy (nie jest wymagany w przypadku stanowiska młodszego wychowawcy)

 W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadceniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy ( uwaga – badania wykonywane są u pracodawcy i na jego koszt)

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych doświadczeń
 • praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne