Ta oferta pracy jest nieaktualna od 110 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Wychowawca w Domu Dziecka Nr 15

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

  Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko: wychowawca w Domu Dziecka Nr 15

  Miejsce pracy: Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75
  w Warszawie

  Liczba wakatów: 3

  Wychowawca w Domu Dziecka Nr 15

  Miejsce pracy: Warszawa

  Obowiązki:

  1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
  2. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
  3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
   i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji
   w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
  4. Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi
   w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
  2. Umowa o pracę na czas określony.
  3. Praca zmianowa (weekendy, święta, godziny nocne).

  Wymagania niezbędne

  1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Uregulowana sytuacja rodzicielska.

  Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  2. Szkolenia podnoszące kompetencje.
  3. Komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.
  4. Szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji.
  5. Umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy:

  1. Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.
  2. Zdobywanie doświadczenia.
  3. Stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.
  4. Szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  5. Możliwość awansu zawodowego.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  W treści zgłoszenia prosimy umieścić następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonej przez  Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie rekrutacji na stanowisko wychowawcy w Domu Dziecka Nr 15.  Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach. 

  1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 z siedzibą przy ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan kierować pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień na adres e-mail: [email protected]lub pisząc na adres Administratora podany powyżej. 
  3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  5. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  7. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Odmowa udostępnienia danych przez Panią/Pana spowoduje niemożność uczestniczenia Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie.
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.