Ta oferta pracy jest nieaktualna od 240 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Członek Zarządu

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 19.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  RADA NADZORCZA
  ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  ogłasza
  KONKURS NA STANOWISKO

  Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Członek Zarządu

  Miejsce pracy: Łódź

  wymagania stawiane Kandydatowi:

  • wyższe wykształcenie ekonomiczne (tytuł magistra),
  • znajomość Prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
  • co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym 3 - lata na stanowisku kierowniczym w pionie finansowym;
  • biegła znajomość programów finansowo – księgowych;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie);
  • pożądane uprawnienia biegłego rewidenta.

  Oferta powinna zawierać:

  • list motywacyjny,
  • CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/
  • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
  • oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;
  • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

  Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

  Oferty należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy  ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS”  tel. 42 678 – 70 – 77.

  Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.