Zastępca Dyrektora ds. Handlowych [rekrutacja prowadzona online]

GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Barbary 21A
  Katowice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło 1 dzień temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes

GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

Barbary 21A

Katowice

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych [rekrutacja prowadzona online]

Główne obowiązki:

 1. Zarządzanie sprzedażą biletów i prognozowanie jej wielkości wraz z podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do wzrostu wpływów ze sprzedaży biletów.
 2. Opracowywanie oraz przygotowywanie zmian Taryfy przewozu osób i bagażu środkami komunikacji organizowanej przez ZTM w zakresie dotyczącym cen i rodzaju biletów.
 3. Szkolenie osób obsługujących POK w zakresie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM oraz agentów sprzedaży w zakresie Taryfy opłat oraz obsługi terminala ŚKUP.
 4. Przygotowywanie i zawieranie umów o świadczenie usług przewozowych na imprezy masowe i inne zadania przewozowe nie objęte planem pracy przewozowej (np. komunikacja zastępcza) na terenie działania ZTM.
 5. Realizacja porozumień zawieranych z gminami niebędącymi członkami GZM, związkami komunalnymi w zakresie usług przewozowych.
 6. Organizacja pracy Punktów Obsługi Pasażera i Punktów Obsługi Klienta, w szczególności dbanie o odpowiednie zabezpieczenie mienia POP, bezpieczne  i zgodne z przepisami transportowanie środków pieniężnych oraz biletów.
 7. Przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji składanej w POP związanej z komunikacją miejską organizowaną przez ZTM i elektronicznymi systemami kartowymi.
 8. Opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej ZTM i planów marketingowych.
 9. Przeprowadzanie akcji marketingowych promujących publiczny transport zbiorowy.
 10. Analizowanie wykonalności, skuteczności i realizacji podejmowanych strategii oraz planów marketingowych.

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, marketing, zarządzanie, transport)

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Staż pracy: co najmniej 5 lat. Mile widziane doświadczenie w dziedzinie sprzedaży lub marketingu.
 3. Znajomość przepisów i ustaw – ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim, o samorządzie województwa, o publicznym transporcie zbiorowym,  o pracownikach samorządowych, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny.
 4. Umiejętność obsługi komputera i posługiwania się biegle programami Word, Excel, PowerPoint oraz obsługi urządzeń biurowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych.
 2. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Wysokie umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, motywowania i wspierania rozwoju pracowników.
 5. Zdolności analityczne.
 6. Komunikatywność, sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, punktualność.

Oferujemy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Praca na podstawie umowy o pracę.
 3. Miejsce pracy: Katowice ul. Barbary 21a.
 4. Praca przy stanowisku komputerowym.
 5. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Dokumenty wymagane do dostarczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany) (opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM na stronie http://bip.metropoliaztm.pl/ w zakładce „Oferty pracy”).
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany) uwzględniający w szczególności informacje dotyczące doświadczeń i wiedzy wymaganej na stanowisku pracy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje, posiadane uprawnienia.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz  z tłumaczeniem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Numer: KP/ON/06/2020”,          w terminie nieprzekraczalnym do 03 kwietnia 2020 r. na adres:

Zarząd Transportu Metropolitalnego

 1. Barbary 21a

40-053 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii ZTM w pokoju nr 011, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje:

 1. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy Barbary 21a jest dostępny w Wydziale Kadr i Płac ZTM w Katowicach przy ul. Barbary 21a  (p. 146).
 2. Dodatkowych informacji o naborze udziela się w Wydziale Handlowym – numer telefonu: 32-74-38-536 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 3. Oferty, które wpłyną do ZTM w Katowicach po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do ZTM.
 4. Oferty, które zostaną złożone niezgodnie z opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. Powyższe spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego udziału w naborze.
 5. Kandydaci spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Złożonych dokumentów ZTM w Katowicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 7. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Transportu Metropolitalnego 40-053 Katowice, ul. Barbary 21a reprezentowany przez Dyrektora ZTM.
 8. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018.917 tj.);
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 tj.).
 9. Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń ZTM oraz na stronie internetowej ZTM w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.metropoliaztm.pl/

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy