Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w KrakowieO firmie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Jagiellońska 5

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,

 • ścisła współpraca z kadrą zarządzającą Teatru w tym współpraca przy ustalaniu struktury organizacyjnej i aktów normatywnych Teatru, współpraca z głównym księgowym w bieżącym nadzorze realizacji planu finansowego instytucji,

 • zarządzanie zespołami, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór nad realizacją zadań oraz kształtowanie wysokich standardów pracy,

 • gospodarowanie majątkiem Teatru oraz dbałość o rozwój Teatru w aspekcie ekonomiczno-finansowym,

 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,

 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymogami prawa,

 • analizowanie i nadzorowanie procesów inwestycji, remontów i prac konserwacyjnych Teatru,

 • planowanie działań organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, remontowych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,

 • nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych komórkach organizacyjnych,

 • nadzór nad właściwym przygotowaniem technicznym produkcji premier oraz innych przedsięwzięć teatralnych i dalszej ich eksploatacji, zaopatrzeniem Teatru oraz gospodarką magazynową, jak również zabezpieczenie Teatru i analiza ryzyk,

 • współpraca w szczególności z organizatorem, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, związkami zawodowymi, Radą Artystyczną,

 • reprezentowanie Teatru zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (Finanse, Ekonomia, Zarządzanie, Prawo lub pokrewne) lub wyższe techniczne,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • brak ukarania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

 • znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury,

 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej,

 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,

 • wysoka kultura osobista,

 • zdolności negocjacyjne,

 • umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i generowania kierunków działania,

 • umiejętność kierowania zespołem w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • atrakcyjne warunki pracy,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • współudział w powstawaniu przedsięwzięć artystycznych kreowanych w Teatrze,

 • przyjazną atmosferę w pracy,

 • pracę w ścisłym centrum Krakowa.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna

z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Od czterdziestu lat Teatr posiada swoje Muzeum, które dokumentuje historię artystyczną Sceny. Nowa multimedialna ekspozycja otwarta w 2016 roku, umożliwia wspólne działania warsztatowe widzów i twórców w oparciu o innowacyjne aplikacje napisane dla Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej.

Przewiń do profilu firmy

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

 • w przypadku chęci uczestnictwa w innych naborach prowadzonych przez Teatr na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.