Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Zastępca głównej księgowej / głównego księgowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

6 6797 100 brutto / mies.
 • Kocjana 3, Bemowo, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator
 • praca stacjonarna

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Kocjana 3

Bemowo

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zastępowanie i wspieranie Głównego Księgowego Sądu w realizacji wszystkich obowiązków z obszaru księgowości i podatków.

 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami oraz ich analiza.

 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

 • Sporządzanie przelewów, raportów bieżących i zestawień.

 • Terminowe regulowanie zobowiązań Sądu oraz kontrola należności sądowych.

 • Kontrola Kancelarii Komorniczych.

 • Prowadzenie nadzoru nad rachunkowością Sądu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz organizacji pracy Oddziału Finansowego Sądu.

Nasze wymagania

Na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego może zostać zatrudniona osoba, która spełnia poniższe warunki:

1. Posiada wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

2. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);

5. Posiada znajomość aktów prawych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych;

6. Posiada nieposzlakowaną opinię;

7. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8. Przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

9.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości, w tym na stanowisku Zastępcy głównego księgowego.

2. Umiejętność kierowania pracą zespołu oraz pracy w zespole.

3. Zdolności analityczne, zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, komunikatywność.

4. Dobra organizacja czasu pracy.

5. Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

6. Wysoki poziom kultury osobistej.

7. Znajomość obsługi systemów bankowości elektronicznej, systemu ZSRK (SAP) oraz TREZOR – będą dodatkowymi atutami.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

1. Zgłoszenie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu.(K-111-12/23)

2. CV ze szczegółowym opisem przebiegu pracy- podpisane własnoręcznie.

3. Oświadczenie o obywatelstwie.

4. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

6. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

8. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Dokumenty z pkt. 1 - 8 muszą być podpisane własnoręcznie przez Kandydata, a kserokopie dokumentów z pkt. 7 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałami przez Kandydata.

Wymagane dokumenty z podaną sygnaturą konkursu (K-111-12/23) należy złożyć na Biurze Podawczym albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla) do dnia 26 czerwca 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie; ul. A. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, Oddział Kadr - pok. 1108.

To oferujemy

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę)

 • dofinansowania ZFŚS

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • szereg innych profitów wynikających z zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • dodatkowe gratyfikacje finansowe.

O nas

Zgłoszenia niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci niespełniający wymogów formalnych nie zostaną wezwani do uzupełnienia braków formalnych oraz nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w dalszych etapach konkursu.

Kandydaci poddani będą III etapowemu konkursowi: etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności; etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna, oceniająca umiejętności kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy głównego księgowego.

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu konkursu jest spełnienie przez kandydata wymogów formalnych.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie zamieszczona 7 dni przed terminem II etapu konkursu na stronie internetowej Sądu https://warszawa-zoliborz.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,mg,202 oraz na tablicy ogłoszeń przed pokojem 1108 (Oddział Kadr).

Dyrektor Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny bądź dokonania zmiany zapisów niniejszego ogłoszenia w drodze aneksu, w każdym czasie.