Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Kierownika Działu ds. Techniczno - Gospodarczych

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Batalionów Chłopskich 6

Starachowice

Twój zakres obowiązków

-nadzorowanie i kontrola zgodności robót, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, z dokumentacją projektową, dokumentami formalnymi np. pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej a także Umową zawartą z Wykonawcą;

-nadzór nad pracami projektowymi oraz bieżące opiniowanie proponowanych rozwiązań projektowych;

-nadzór nad pracą podległych pracowników obsługi technicznej

-nadzór nad kompletnością i jakością dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę;

-sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich;

-udział w komisjach przetargowych w zakresie przygotowania części merytorycznej dla prowadzonych postępowań inwestycyjnych;

-występowanie do właściwych organów z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

-występowanie do właściwych organów o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

-kompletowanie dokumentacji inwestycji, nadzór nad jej przechowywaniem

i przekazywaniem właściwym jednostkom;

-udział w odbiorach robót w tym odbiorach częściowych, końcowych, próbach

i rozruchach;

-opiniowanie dokumentacji materiałowej, pod kątem przydatności do robót, zgodności z dokumentację projektową i umową z Wykonawcą;

-kontrola jakości urządzeń i materiałów w zakresie posiadania świadectw, dopuszczeni i wymaganych certyfikatów oraz wszelkich innych wymaganych umową i przepisami prawa dokumentów dopuszczających do użycia;

-udział w bieżących rozliczeniach Umowy z Wykonawcą robót, weryfikowanie postępu prac i dokumentów rozliczeniowych;

-udział w naradach koordynacyjnych na każdym etapie realizacji prac projektowych i realizacyjnych;

-nadzorowanie zaawansowania prowadzonych robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego;

-zgłaszanie dostrzeżonych usterek, wad i egzekwowanie ich usunięcia;

-realizacja obsługi gwarancyjnej zrealizowanych obiektów;

-wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, ich instalacji i urządzeń oraz ustalanie potrzeb remontowych;

-prowadzenie książek obiektów budowlanych;

-współpraca z pozostałymi osobami/ instytucjami sprawującymi nadzór nad realizacją inwestycji;

-nadzór na robotami budowlanymi na terenie szpitala prowadzonymi systemem własnym;

-rozliczanie finansowe inwestycji związanych z prowadzeniem robót budowlanych,

wykonywanie innych zadań i obowiązków lezących w zakresie Działu ds. Techniczno-Gospodarczych.

Nasze wymagania

-uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

-mile widziane doświadczenie w zakresie aparatury medycznej doświadczenie w nadzorowaniu robót min. 3 lata;

-bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz (w podstawowym zakresie) ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

-znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz programu AutoCAD i Norma;

-dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność; innowacyjne pomysły, otwartość na zmiany;

-zaangażowanie;

-umiejętność pracy w zespole;

-dodatkowym atutem będzie wykazanie się doświadczeniem w obiektach szpitalnych.

To oferujemy

-stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-ambitne zadania ,

-udział w innowacyjnych przedsięwzięciach.

O nas

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie leczymy i pielęgnujemy naszych pacjentów na możliwie najwyższym poziomie!