Ta oferta pracy jest nieaktualna od 246 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 13.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
  ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Zastępca Kierownika Działu Technicznego
  Miejsce pracy: Gdańsk

  I. Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe techniczne mile widziane w branży elektrycznej lub sanitarnej;
  • Min 4 letni staż pracy;
  • Uprawnienia budowlane;
  • Znajomość programu Norma Pro;
  • Znajomość przepisów w zakresie ustaw - prawo budowalne i zamówienia publiczne;
  • Znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych oraz doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych;
  • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  II. Wymagania dodatkowe:

  • Predyspozycje do kierowania zespołem.
  III. Zakres zadań:
  • Nadzór i kontrola prawidłowego funkcjonowania działu w zakresie przygotowania zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych;
  • Koordynacja przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych;
  • Przygotowanie wytycznych i wstępnych założeń dokumentacji technicznej projektów realizowanych przez dział;
  • Kierowanie i nadzorowanie prac projektowych realizowanych przez dział;
  • Nadzór nad odbiorem i weryfikacja dokumentacji technicznej;
  • Nadzór nad sporządzaniem wyceny kosztorysowej i wyceny prac projektowych;
  • Nadzór i kontrola nad prowadzeniem sprawozdawczości działu.

  IV. Kandydatom oferujemy:

  • Umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
  • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 4 500,00 – 5 500,00, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
  • Przewidywalny termin zatrudnienia: kwiecień 2018 r.

  V. Wymagane dokumenty

  Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ww stanowisko złożone w języku polskim winny zawierać:

  • List motywacyjny;
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  • Kserokopie świadectw pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz.902, z 2017 poz.60)
   W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

  VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
  • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

  W m-cu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK SZB nie przekroczył 6%.

  Wymagane dokumenty należy składać w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych SZB -kancelaria pokój nr 8 w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB
  ul. Partyzantów 74

  80-254 Gdańsk

  z następującą adnotacją „nabór na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Technicznego” w terminie do 23.03.2018r. decyduje data wpływu do GZNK SZB.

  Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB.

   

  Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.