INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L, z 2016 nr 119, str.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. informuje, że:
1)     Administratorem danych osobowych jest H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań.
2)     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w sprawach dotyczących ochrony jej danych osobowych oraz korzystania z przysługujących jej praw związanych z przetwarzaniem jej danych może się skontaktować z Administratorem poprzez adres email: [email protected] bądź kierując wniosek lub pytanie na adres  H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań.
3)     Administrator w prowadzonym procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, w zakresie przekazanym przez nią w dokumentach rekrutacyjnych oraz ujawnionym w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
4)     Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które o zatrudnienie ubiega się osoba, której dane dotyczą, przy czym przyjmuje się, że postępowanie rekrutacyjne kończy się po upływie roku od daty wyłonienia najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata na stanowisko będące przedmiotem rekrutacji. Administrator podejmuje decyzję o wyborze najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata lub o braku jej/jego wyłonienia najpóźniej w terminie 5 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o rekrutacji. W przypadku braku wyłonienia w procesie rekrutacji na dane stanowisko najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata, dane przetwarzane w związku z tym postępowaniem zostaną usunięte najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego. W pozostałych przypadkach, w ciągu miesiąca od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Administrator informuje w terminie 14 dni osoby ubiegające się o zatrudnienie o dokonaniu wyboru najlepszej kandydatki/najlepszego kandydata na stanowisko objęte rekrutacją lub o zakończeniu rekrutacji bez wyboru kandydatki/kandydata. W okresie trwania postępowania rekrutacyjnego Administrator może złożyć ofertę pracy osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku objętym tym postępowaniem, która wcześniej, w ramach tego postępowania, nie została wybrana jako najlepsza kandydatka/najlepszy kandydat.     
5)     Administrator, zgodnie z art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05 z późn. zm.) żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imienia (imion) i nazwiska; daty urodzenia; danych kontaktowych wskazanych przez tą osobę, a dodatkowo również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Administrator może sporządzać na potrzeby prowadzonej rekrutacji notatki, których treść stanowić będzie tzw. „dane zaobserwowane”. Podstawą przetwarzania tych danych jest
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. wyłonienie najlepszego kandydata, któremu zostanie zaproponowane zawarcie umowy.
W zakresie pozostałych danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, innych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie jej danych osobowych. Zamieszczenie tych danych w dokumentach rekrutacyjnych oznacza wyrażenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora do celów prowadzonej rekrutacji.
6)     Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator w prowadzonej działalności korzysta z usług platformy Office 365+ dostarczanej przez firmę Microsoft, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych - państwie traktowanym w świetle przepisów Rozporządzenia, jako państwa trzecie, względem którego należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Firma Microsoft przystąpiła do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku (2016/1250) i gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z jej usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. Dane H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w chmurze Microsoft przechowywane są wyłącznie na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.
7)     W zakresie, w jakim Administrator przetwarza do celów prowadzonej rekrutacji dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie wyrażonej przez nią zgody, ma ona prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adresy wskazane w pkt. 2) powyżej.
8)     Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych jeżeli przetwarzanie to obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator przestanie przetwarzać te dane, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9)     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma prawo:
a.            dostępu do treści swoich danych osobowych przez okres ich przetwarzania,
b.   żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c.    żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych; jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
d.   żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w szczególności w przypadku kwestionowania prawidłowości zebranych danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub wniesienia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e.   żądania od Administratora informacji, czy poinformował każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt b, c i d,
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie przede wszystkim od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych oraz od celu ich przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem posługując się danymi wskazanymi w pkt. 2) powyżej.
10)   Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11)   Do danych osobowych przekazanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne.
12)   Dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
H.Cegielski - Poznań S.A.

Zastępca kierownika produkcji

H.Cegielski - Poznań S.A.O firmie

H.Cegielski - Poznań S.A.

28 Czerwca 1956 r.

Poznań

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to firma z ponad 170-letnią tradycją, oferująca wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (m.in. dźwigi stoczniowe), dmuchawy promieniowe, oryginalne części zamienne  do silników okrętowych, szeroki zakres produkcji kooperacyjnej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich wyrobów realizowany na całym świecie poszukuje osoby na stanowisko:

Zastępca kierownika produkcji
Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • Terminowe i jakościowe realizowanie zadań produkcyjnych zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
 • Nadzór nad prawidłowym rozdziałem zadań dla podległych wydziałów produkcji,
 • Organizowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez podległych pracowników,
 • Analiza wydajności pracy, wykorzystania norm czasowych oraz likwidacja nieuzasadnionych dysproporcji,
 • Doskonalenie kwalifikacji dozoru i pracowników produkcji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe, preferowany 5 – letni staż pracy stanowisku zarządzającym w firmie produkcyjnej,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ,
 • Odporność na stres,
 • Ukierunkowanie na cele,
 • Dobra organizacja czasu własnego
 • Umiejętności przywódcze i decyzyjne.

Oferujemy:

 • szereg rozwiązań rozwojowych (szkolenia, certyfikacje, udziały w konferencjach),
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt B2B,
 • perspektywę długoterminowej współpracy
 • premię regulaminową
 • łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK
 • fundusz socjalny m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika, pikniki rodzinne, paczki dla dzieci na święta

CV prosimy przesłać klikając przycisk Aplikuj, w temacie wpisując nazwę stanowiska.
 

Klikaj przycisk aplikuj potwierdzam, że zapoznałem się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU PRZEZ H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE znajdującą się poniżej.

bottom

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to firma z ponad 170-letnią tradycją, oferująca wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (m.in. dźwigi stoczniowe), dmuchawy promieniowe, oryginalne części zamienne  do silników okrętowych, szeroki zakres produkcji kooperacyjnej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich wyrobów realizowany na całym świecie poszukuje osoby na stanowisko:

Zastępca kierownika produkcji

Opis stanowiska:

 • Terminowe i jakościowe realizowanie zadań produkcyjnych zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
 • Nadzór nad prawidłowym rozdziałem zadań dla podległych wydziałów produkcji,
 • Organizowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez podległych pracowników,
 • Analiza wydajności pracy, wykorzystania norm czasowych oraz likwidacja nieuzasadnionych dysproporcji,
 • Doskonalenie kwalifikacji dozoru i pracowników produkcji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe, preferowany 5 – letni staż pracy stanowisku zarządzającym w firmie produkcyjnej,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • Znajomość obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ,
 • Odporność na stres,
 • Ukierunkowanie na cele,
 • Dobra organizacja czasu własnego
 • Umiejętności przywódcze i decyzyjne.

Oferujemy:

 • szereg rozwiązań rozwojowych (szkolenia, certyfikacje, udziały w konferencjach),
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę lub kontrakt B2B,
 • perspektywę długoterminowej współpracy
 • premię regulaminową
 • łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK
 • fundusz socjalny m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika, pikniki rodzinne, paczki dla dzieci na święta

CV prosimy przesłać klikając przycisk Aplikuj, w temacie wpisując nazwę stanowiska.
 

Klikaj przycisk aplikuj potwierdzam, że zapoznałem się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU PRZEZ H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE znajdującą się poniżej.

Ogłoszenie archiwalne