Ta oferta pracy jest nieaktualna od 257 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Kierownika projektu

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2018-09-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  ogłasza nabór na stanowisko:

  Zastępca Kierownika projektu

  UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
  nr POWR.03.05.00-00-Z303/17

  Miejsce pracy: Poznań

  Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

  Zakres obowiązków:

  • obsługa systemu SL2014 w zakresie uzupełniania modułów monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych oraz wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego;
  • weryfikacja dokumentów wewnętrznych (zatrudnienia, zamówienia
   i inne) pod kątem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
  • opracowywanie dokumentacji do przetargów zgodnie z ustawą PZP;
  • opracowywanie zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności i umieszczanie ich w bazie konkurencyjności;
  • przeprowadzanie procedury rozeznania rynku;
  • szacowanie transz na kolejne okresy rozliczeniowe;
  • bezpośrednia współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację projektu na Wydziałach oraz Kierownikiem projektu.

  Wymagania :

  • wykształcenie wyższe;
  • znajomość ustawy PZP oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
   na lata 2014-2020;
  • umiejętność zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, ryzykiem, finansami;
  • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność
   i terminowość;
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

  Oferujemy:

  • pracę w największym i najbardziej prestiżowym projekcie ogólnouczelnianym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • możliwość zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
  • perspektywę rozwoju w dynamicznym zespole;
  • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

   

  Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) oraz podpisaną klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji” należy nadsyłać pocztą elektroniczną podając w tytule wiadomości „rekrutacja do projektu UJ” w terminie do 21.09.2018 r. za pomocą przycisku ,,aplikuj".

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
   w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

   

  Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.