Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Kierownika Rejonu w Rejonie Głogów Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Adama Mickiewicza 61

Głogów

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie i koordynowanie prac na podległych stanowiskach,

 • dokonywanie objazdów i kontroli drogi pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego,

 • nadzorowanie i koordynowanie pracowników w zakresie zagadnień związanych z logistycznym przygotowaniem zaplecza sprzętu i materiałów do zud i bud, koordynowanie prac przy zud i bud, analizowanie kosztów i potrzeb w tym zakresie,

 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej. Nadzorowanie wykonywanych robót drogowych i mostowych zlecanych w drodze przetargu i siłami własnymi Rejonu – interwencyjnych,

 • uczestniczenie w przygotowaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego, przywrócenia pasa do stanu pierwotnego, w obliczaniu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego,

 • nadzorowanie prac przy wykonywaniu zadań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie BUD, ZUD, BDD, SGM, DSN,

 • współpraca z Policją i organami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wnioskowanie o opracowywanie zmian w zakresie BRD,

 • uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem planów robót utrzymaniowych.

Nasze wymagania

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze drogownictwa,

• znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Prawo zamówień publicznych,

• znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,

• kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem,

• prawo jazdy kat. B,

• praktyczna znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie: wyższe inżynierskie o profilu drogowym lub mostowym lub budowlanym,

• doświadczenie zawodowe: 2 lata w jednostkach administracji publicznej lub w zarządzaniu projektami lub w kierowaniu zespołem,

• uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys i list motywacyjny,

2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz jego tłumaczenie przysięgłe,

6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,

8. kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,

9. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

2. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

To oferujemy

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • trzynaste wynagrodzenie,

 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

GDDKiA Oddział Wrocław

Rejon Głogów

ul. Mickiewicza 61

67-200 Głogów

(oraz teren działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu)

Przewiń do profilu firmy

Informacje dodatkowe

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

• praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,

• oświetlenie naturalne i sztuczne,

• budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• wyjazdy służbowe krajowe,

• obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Termin składania dokumentów:

23.07.2021, decyduje data wpływu do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: Z-11)

Informacja o metodach naboru:

I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

II etap - pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej, test kompetencyjny,

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub

w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub poprzez przycisk aplikowania podając w tytule maila numer ogłoszenia.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów

i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.