Ta oferta pracy jest nieaktualna od 132 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 • Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie
 • Kierownik
 • 12.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GMINA BARANÓW

  Urząd Gminy w Baranowie poszukuje pracownika na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki

  Lokalizacja: Baranów (okolice Grodziska Mazowieckiego)

  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  Z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz powszechnego obowiązku obrony RP, zadania obejmują w szczególności:

  • dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy pod oznaczonym adresem,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  • występowanie z wnioskiem o nadanie/zmianę Numeru „PESEL”,
  • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  • wydawanie  niezbędnych zaświadczeń zaświadczeń,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw, zgonów,
  • przyjmowanie oświadczeń o uznania ojcostwa, wstąpieniu w związek małżeński, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
  • wydawanie z rejestru stanu cywilnego: odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o stanie cywilnym,
  • pełnienie zadań terenowego organu obrony cywilnej,
  • prowadzenie rejestracji wojskowej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  • wzywanie zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • współdziałanie z organami wojskowymi,
  • wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zadań na podanym stanowisku

  Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
  5. posiadanie jednego z dyplomów:
  • dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych, potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra
  • dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji
  • dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji

  Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw z nim związanych,
  2. znajomość ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  3. biegła znajomość pakietu MS Office i programu Źródło,
  4. samodzielność w działaniu,
  5. komunikatywność,
  6. kreatywność,
  7. prawo jazdy kat. B.

  Warunki pracy:

  • praca administracyjno-biurowa wykonywana w godzinach od 8:00 do 16:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, w środy od 8:00 do 17:00, w piątki od 8:00 do 15:00, połączona z wyjazdami służbowymi;
  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy ;
  • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018. 936 ) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Baranów;

  Wymagane dokumenty na tym etapie rekrutacji:

  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy;
  • List motywacyjny


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Baranów w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Baranów, 96-314, ul. Armii Krajowej 87.

  2) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 2.

  3) Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu pracy.

  4) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.

  7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych. 

  8) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych.

  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.