Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14

Żoliborz

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.

 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy

 • o rachunkowości oraz sprawozdanie z działalności Zarządu.

 • Koordynacja przygotowania projektów planów gospodarczo-finansowych oraz nadzór ich realizacji.

 • Przygotowywanie analiz i prognoz ekonomiczno-finansowych.

 • Sporządzanie operatywnych sprawozdań (raportów) finansowych na potrzeby zarządzania.

 • Aktualizacja zasad polityki rachunkowości WSM zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • Nadzór i współpraca z Głównymi Księgowymi Administracji Osiedli.

 • Nadzór nad wewnętrznymi i zewnętrznymi kontrolami finansowo-księgowymi.

 • Nadzór merytoryczny nad programami informatycznymi stosowanymi w pionie księgowości.

 • Nadzór nad prawami autorskimi dorobku literackiego Marii Kownackiej.

 • Realizacja uchwał organów Spółdzielni.

 • Zatwierdzanie dokumentów finansowych Spółdzielni.

 • Zapewnienie płynności finansowej, w tym dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań.

 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji oraz działalność statutową.

 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi między innymi: organy skarbowe i samorządu terytorialnego, ZUS, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 • Współpraca z lustratorami oraz biegłymi rewidentami.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym (z zakresu dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów, rachunkowości).

 • Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.

 • Znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

 • Znajomość przepisów w zakresie m.in. prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, niezbędnych w funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.

 • Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej.

 • Znajomość w zakresie opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.

 • Znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie.

 • Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.

 • Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.

 • Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych, pożądana znajomość programu „Papirus”.

 • Znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz podatku od osób prawnych, fizycznych oraz VAT.

 • Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kultura osobista.

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • komputer do użytku prywatnego

 • program emerytalny

 • ryczałt na paliwo

 • kawa / herbata

 • napoje

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • pikniki rodzinne

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz telefon kontaktowy i adres poczty mailowej.

 • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych ekonomicznych.

 • Dokumenty potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, karno-skarbowe, jak również sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – główny księgowy zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych , Dz. Urz. UE L 119, s 1).

 • Pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM.

 • Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 • Zgłoszenie niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

 • Ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów

 • Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 17.08.2022 r. do godziny 15.00 w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter, pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy” – „ NIE OTWIERAĆ KOPERT” lub za pomocą przycisku Aplikuj.

 • Na posiedzenie Rady Nadzorczej, na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania konkursu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 • Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami zaproszonymi na posiedzenie Rady indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy.

 • Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.

 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 • Na stronie internetowej www.wsm.pl znajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz Regulamin Zarządu określający obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych - Głównego Księgowego.