Oferta pracy

Zastępca prezesa zarządu ds. technicznych

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w GliwicachO firmie

 • Gliwice

  Gliwice, śląskie
 • Ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Praca w roli Zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • co najmniej 15 letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 • licencja zarządcy nieruchomości,

 • znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisów prawa budowlanego w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych,

 • znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,

 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem remontów,

 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office,

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

 • dyspozycyjność i stan zdrowia właściwy do realizowania zadań służbowych,

 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania ofert),

 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie karne lub karno-skarbowe,

 • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach,

 • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni (zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982 roku. – Prawo Spółdzielcze)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.