Zastępca Prezesa Zarządu - Zastępca Dyrektora Spółdzielni

 • dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 13.10.2017
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 12.11.2017)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Szóstka"

Zastępca Prezesa Zarządu - Zastępca Dyrektora Spółdzielni

Region: dolnośląskie

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Szóstka”

we Wrocławiu przy ul. Bajana 31A

działając na podstawie uchwały nr 71/VII/2017

ogłasza KONKURS na stanowisko

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁDZIELNI.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. pisemne zgłoszenie do konkursu;
  2. informację o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail);
  3. CV (życiorys);
  4. kopię dowodu osobistego;
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
  6. zaświadczenie o niekaralności;
  7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych, wydane przez lekarza medycyny pracy;
  8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
  9. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestania z chwilą powołania w skład zarządu.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny być złożone w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Zaświadczenia lekarskie i o niekaralności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń.

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie, mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Szóstka”, w godzinach 900 – 1400 do dnia 11.2017r. Zgłoszenia w zaklejonej kopercie z nazwą konkursu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Spółdzielni „Szóstka”. W przypadku przesłania liczy się data i godzina wpływu do Spółdzielni.
 • Termin otwarcia zgłoszeń – 20.11.2017r.
 • Zgłoszenia złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, których zgłoszenia spełniać będą wymogi formalne (złożą wymagane dokumenty oraz wykażą się wymaganymi kwalifikacjami), zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 • Rada Nadzorcza może odwołać konkurs bez podania przyczyny.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (techniczne lub ekonomiczne);
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobrej komunikacji z mieszkańcami;
 • posiadać praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • dodatkowymi atutami będzie posiadanie uprawnień budowlanych, licencji zarządcy nieruchomościami,
 • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz znajomość systemu DOM-5 Firmy Sacer;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby łatwiej szukać pracy.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

Niepoprawny link.

Zbyt wiele nieprawidłowych prób podania hasła. <span id="validationErrorTimerText">Spróbuj ponownie za <span id="validationErrorTimer">{0}</span> <span id="validationErrorTimerUnit">sekund</span>.</span>

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby łatwiej szukać pracy.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Dla tego adresu e-mail istnieje już konto w Pracuj.pl, ale adres e-mail nie został potwierdzony. Wysłaliśmy Ci wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Sprawdź swoją pocztę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Użytkownik o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowany.

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się