Ta oferta pracy jest nieaktualna od 282 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Zastępca Prezesa Zarządu - Zastępca Dyrektora Spółdzielni

 • dolnośląskie
 • Dyrektor/Prezes
 • 13.10.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Szóstka"

  Zastępca Prezesa Zarządu - Zastępca Dyrektora Spółdzielni

  Region: dolnośląskie

  RADA NADZORCZA

  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Szóstka”

  we Wrocławiu przy ul. Bajana 31A

  działając na podstawie uchwały nr 71/VII/2017

  ogłasza KONKURS na stanowisko

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁDZIELNI.

  • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   1. pisemne zgłoszenie do konkursu;
   2. informację o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail);
   3. CV (życiorys);
   4. kopię dowodu osobistego;
   5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
   6. zaświadczenie o niekaralności;
   7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych, wydane przez lekarza medycyny pracy;
   8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
   9. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestania z chwilą powołania w skład zarządu.

  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny być złożone w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Zaświadczenia lekarskie i o niekaralności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń.

  • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie, mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Szóstka”, w godzinach 900 – 1400 do dnia 11.2017r. Zgłoszenia w zaklejonej kopercie z nazwą konkursu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Spółdzielni „Szóstka”. W przypadku przesłania liczy się data i godzina wpływu do Spółdzielni.
  • Termin otwarcia zgłoszeń – 20.11.2017r.
  • Zgłoszenia złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci, których zgłoszenia spełniać będą wymogi formalne (złożą wymagane dokumenty oraz wykażą się wymaganymi kwalifikacjami), zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.
  • Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.

  Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

  • Rada Nadzorcza może odwołać konkurs bez podania przyczyny.

  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie (techniczne lub ekonomiczne);
  • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
  • umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobrej komunikacji z mieszkańcami;
  • posiadać praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
  • posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • dodatkowymi atutami będzie posiadanie uprawnień budowlanych, licencji zarządcy nieruchomościami,
  • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz znajomość systemu DOM-5 Firmy Sacer;

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.