INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- REKRUTACJA –
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z przetwarzania danych osobowych.
 1. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze danych osobowych, oznacza to PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie:
  1. adres do kontaktu: Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
  2. telefon: (+48 18) 521 18 00, z telefonów stacjonarnych 801 090 108,
  3. e-mail: [email protected]
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym do prowadzenia obsługi kadrowej oraz przez osoby upoważnione biorące udział w procesie rekrutacji (m.in. kierownicy),
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak podmioty świadczące usługi w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, dostawcy usług IT, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi w ramach procesów naszej działalności gospodarczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata od momentu otrzymania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe (art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
PayTel S.A.

Administrator Aplikacji

PayTel S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PayTel S.A.

Żwirki i Wigury 14

Warszawa

top

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych. Posiadamy status Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. W trosce o swoich Klientów stale rozwijamy i udoskonalamy swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. PayTel jest częścią międzynarodowej grupy SIBS, jednego z największych graczy na rynku płatności w Europie, obecnego w ponad 20 krajach i obsługującego ponad 6 miliardów transakcji rocznie.

 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osoby do długoletniej współpracy na stanowisko:

Administrator Aplikacji
Miejsce pracy: Warszawa

Główne cele:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów biznesowych o znaczeniu krytycznym
 • zapewnienie aktualizacji oprogramowania serwerów i aplikacji
 • wdrażanie nowych wersji oprogramowania przygotowanego przez dział rozwoju
 • wdrażanie nowych technologii w centrum danych
 • analizowanie oraz usuwanie usterek i problemów systemów informatycznych
 • realizacja zadań w oparciu o procedury
 • realizacja zadań w zakresie 2 i 3 linii wsparcia dla usług
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej utrzymywanych i tworzonych systemów


Opis szczegółowy zadań:

 • administrowanie systemami transakcyjnymi Postilion RT i office
 • administrowanie aplikacjami własnymi Spółki
 • administracja bazami danych
 • wdrażanie nowych wersji aplikacji
 • zarządzanie systemami transakcji kartowych
 • zarządzanie systemami PKI
 • administracja i utrzymanie serwisów web/java opartych na środowiskach docker/tomcat/apache na środowiskach produkcyjnych
 • zapewnianie wsparcia oraz pomocy technicznej w procesie rozwoju nowych produktów oraz systemów informatycznych Spółki w tym wspieranie firm kooperujących w zakresie odpowiedzialności stanowiska pracy
 • realizacja zadań w oparciu o procedury
 • realizacja zadań w zakresie 2 i 3 linii wsparcia dla usług
linia

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • min. 2-3 letnie doświadczenie na stanowisku dot. administrowania aplikacjami
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie składni zapytań oraz znajomości baz danych MS SQL w zakresie weryfikacji danych
 • znajomość systemów rodziny Linux 
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, sumienności, umiejętność analitycznego myślenia
 • dobrej znajomości języka angielskiego
linia

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • udział w różnorodnych projektach z wykorzystaniem zaawansowanych technologii,
 • udział w szkoleniach, możliwość zdobywania certyfikatów,
 • elastyczne godziny pracy
 • poznanie najwyższych standardów bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • udział w ciekawych projektach rozwoju środowisk informatycznych
 • pakiet socjalny (ubezpieczenie, karty programy sportowe)
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
linia

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach poniższych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Przesłanie do PayTel S.A. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PayTel S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko) PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarza na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, aby PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych. Posiadamy status Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego. W trosce o swoich Klientów stale rozwijamy i udoskonalamy swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. PayTel jest częścią międzynarodowej grupy SIBS, jednego z największych graczy na rynku płatności w Europie, obecnego w ponad 20 krajach i obsługującego ponad 6 miliardów transakcji rocznie.

 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy osoby do długoletniej współpracy na stanowisko:

Administrator Aplikacji

Główne cele:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów biznesowych o znaczeniu krytycznym
 • zapewnienie aktualizacji oprogramowania serwerów i aplikacji
 • wdrażanie nowych wersji oprogramowania przygotowanego przez dział rozwoju
 • wdrażanie nowych technologii w centrum danych
 • analizowanie oraz usuwanie usterek i problemów systemów informatycznych
 • realizacja zadań w oparciu o procedury
 • realizacja zadań w zakresie 2 i 3 linii wsparcia dla usług
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej utrzymywanych i tworzonych systemów


Opis szczegółowy zadań:

 • administrowanie systemami transakcyjnymi Postilion RT i office
 • administrowanie aplikacjami własnymi Spółki
 • administracja bazami danych
 • wdrażanie nowych wersji aplikacji
 • zarządzanie systemami transakcji kartowych
 • zarządzanie systemami PKI
 • administracja i utrzymanie serwisów web/java opartych na środowiskach docker/tomcat/apache na środowiskach produkcyjnych
 • zapewnianie wsparcia oraz pomocy technicznej w procesie rozwoju nowych produktów oraz systemów informatycznych Spółki w tym wspieranie firm kooperujących w zakresie odpowiedzialności stanowiska pracy
 • realizacja zadań w oparciu o procedury
 • realizacja zadań w zakresie 2 i 3 linii wsparcia dla usług

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • min. 2-3 letnie doświadczenie na stanowisku dot. administrowania aplikacjami
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie składni zapytań oraz znajomości baz danych MS SQL w zakresie weryfikacji danych
 • znajomość systemów rodziny Linux 
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, sumienności, umiejętność analitycznego myślenia
 • dobrej znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • udział w różnorodnych projektach z wykorzystaniem zaawansowanych technologii,
 • udział w szkoleniach, możliwość zdobywania certyfikatów,
 • elastyczne godziny pracy
 • poznanie najwyższych standardów bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • udział w ciekawych projektach rozwoju środowisk informatycznych
 • pakiet socjalny (ubezpieczenie, karty programy sportowe)
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
Prosimy o dodanie w przesyłanych dokumentach poniższych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Przesłanie do PayTel S.A. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PayTel S.A. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. moje imię, nazwisko) PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarza na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, aby PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne