Realizując obowiązek nałożony przez art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedziba w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa), wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 592 11 08 oraz adresem e-mail [email protected]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem [email protected]

PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Realizacja praw i obowiązków związanych z procesem rekrutacyjnym.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres trwania rekrutacji.

Realizacja praw i obowiązków związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z procesem rekrutacji przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Dochodzenie i obrona przez roszczeniami.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

Okres dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)        pracownicy Administratora - w celu wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacyjnym;

b)        podmioty, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, usługi pocztowe i kurierskie, informatyczne;

c)        podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

PAŃSTWA PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do:

a)        żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administratora może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

b)        sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – z uwzględnieniem celu przetwarzania przysługuje Państwu prawo do niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)        usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) - prawo żądania do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. W tej sytuacji Administrator ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)        ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e)        przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami (art. 21 RODO) - prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora oraz do przesłania ich innemu podmiotowi. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f)         sprzeciwu - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

g)        wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

h)        cofnięcia zgody – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

KATEGORIE DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które są niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, oraz dane osobowe podane dobrowolnie przez Państwa w CV i liście motywacyjnym.

INFORMACJA DODATKOWE

Podanie danych osobowych było dobrowolne na podstawie:

a)        Państwa zgody - wyraźnego działania potwierdzającego w postaci wysłania do Administratora CV – odnośnie obecnie prowadzonej rekrutacji.

b)        Państwa zgody – zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w CV – odnośnie przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Doktorant

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii NaukO firmie

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Pawińskiego 5A

Warszawa

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie poszukuje doktoranta do realizacji projektu badawczego OPUS pt: „Modyfikacja i działanie niekodujących RNA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Doktorant

Miejsce pracy: Warszawa

Opis projektu:


Ogólnym celem projektu jest poznanie mechanizmów związanych z syntezą, modyfikacją i rolą niekodujących transkryptów przy wykorzystaniu orzęska Paramecium tetraurelia jako organizmu modelowego. W ramach projektu, wykorzystując min. technikę interferencji RNA, sekwencjonowanie wysokoprzepustowe DNA i RNA, oraz techniki mikroskopii fluorescencyjnej, analizować będziemy działanie czynników potencjalnie odpowiedzialnych za modyfikację niekodujących RNA i ich oddziaływanie z sekwencjami efektorowymi. Doktorant będzie miał zapewnione pełne zaplecze badawcze stosujące najnowsze techniki biologii molekularnej, ale uszanujemy również jego indywidualizm i chęć samodzielnego odkrywania zjawisk biologicznych.
 

Kierownik projektu: dr Jacek K. Nowak

Wymagania:

 • dyplom magistra (lub równo cenny) w dziedzinie biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych;
 • motywacja do pracy naukowej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej (biologia molekularna) jest mile widziane;
 • znajomość technik pracy z RNA będzie dodatkowym atutem.

Kandydaci są proszeni o dostarczenie:

 • CV zawierające listę osiągnięć naukowych aplikanta oraz listę metod badawczych znanych/używanych przez aplikanta;
 • list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie projektem;
 • opinia ostatniego opiekuna pracy naukowej lub dyplomowej;
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub oświadczenie kandydata o przewidywanym zakończeniu studiów w terminie do dnia 30 września roku w którym prowadzona jest rekrutacja.

Warunki zatrudnienia:

 • Data rozpoczęcia: 1 października 2020 r.
 • Forma zatrudnienia: Wykonawca będzie uczestnikiem 4-letniej Szkoły Doktorskiej o profilu biologiczno-chemicznym prowadzonej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
 • Czas trwania zatrudnienia: 4 lata
 • Całkowite wynagrodzenie: stypendium doktoranckie: ok. 3400 PLN/mies. NETTO
 
Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r.
 
Forma składania ofert: Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 
Informacje o procedurze rekrutacji do Szkoły Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej znajdują się tutaj.
 
bottombottombottom

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie poszukuje doktoranta do realizacji projektu badawczego OPUS pt: „Modyfikacja i działanie niekodujących RNA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Doktorant

Opis projektu:


Ogólnym celem projektu jest poznanie mechanizmów związanych z syntezą, modyfikacją i rolą niekodujących transkryptów przy wykorzystaniu orzęska Paramecium tetraurelia jako organizmu modelowego. W ramach projektu, wykorzystując min. technikę interferencji RNA, sekwencjonowanie wysokoprzepustowe DNA i RNA, oraz techniki mikroskopii fluorescencyjnej, analizować będziemy działanie czynników potencjalnie odpowiedzialnych za modyfikację niekodujących RNA i ich oddziaływanie z sekwencjami efektorowymi. Doktorant będzie miał zapewnione pełne zaplecze badawcze stosujące najnowsze techniki biologii molekularnej, ale uszanujemy również jego indywidualizm i chęć samodzielnego odkrywania zjawisk biologicznych.
 

Kierownik projektu: dr Jacek K. Nowak

Wymagania:

 • dyplom magistra (lub równo cenny) w dziedzinie biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych;
 • motywacja do pracy naukowej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej (biologia molekularna) jest mile widziane;
 • znajomość technik pracy z RNA będzie dodatkowym atutem.

Kandydaci są proszeni o dostarczenie:

 • CV zawierające listę osiągnięć naukowych aplikanta oraz listę metod badawczych znanych/używanych przez aplikanta;
 • list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie projektem;
 • opinia ostatniego opiekuna pracy naukowej lub dyplomowej;
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub oświadczenie kandydata o przewidywanym zakończeniu studiów w terminie do dnia 30 września roku w którym prowadzona jest rekrutacja.

Warunki zatrudnienia:

 • Data rozpoczęcia: 1 października 2020 r.
 • Forma zatrudnienia: Wykonawca będzie uczestnikiem 4-letniej Szkoły Doktorskiej o profilu biologiczno-chemicznym prowadzonej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
 • Czas trwania zatrudnienia: 4 lata
 • Całkowite wynagrodzenie: stypendium doktoranckie: ok. 3400 PLN/mies. NETTO
 
Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r.
 
Forma składania ofert: Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 
Informacje o procedurze rekrutacji do Szkoły Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej znajdują się tutaj.
 

Ogłoszenie archiwalne