Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w rekrutacji

Przepisy prawa – tak rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (rozporządzenie zwane dalej: „RODO”), jak i ustawa o ochronie danych osobowych upoważnia Spółkę do gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach ubiegających się o zatrudnienie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa – Kodeksu Pracy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest:

VERSHOLD HOLDING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000453736, REGON: 146569340, NIP: 5223004687, zwana dalej „Spółką”. Dane kontaktowe w zakresie danych osobowych: [email protected]

Spółka informuje o tym, że:

1)  Spółka przetwarza następujące dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe podane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie (numer telefonu, adres e-mail). Spółka może żądać podania danych osobowych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

2) Spółka żąda podania innych danych osobowych niż określone w punkcie 1) powyżej, tylko wtedy gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

3) Udostępnienie Spółce danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Spółka może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

4) Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie może stanowić podstawę przetwarzania przez Spółkę innych danych osobowych niż wymienione w punkcie 1) powyżej, przy czym:

a) Spółka nie może przetwarzać, nawet za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie, danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa);

b) brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia;

c) przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie na wniosek Spółki lub przekazanych Spółce z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5)  Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie może stanowić podstawę przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, przy czym brak zgody lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

6)  Zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych stanowi ich przetwarzanie.

7)  Dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)  także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) także za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie) – w zakresie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4) i 5) powyżej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d)dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń; wewnętrzne potrzeby Spółki – zarządzenia kadrami) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e)  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie prawa pracy (wymogi dotyczące dokumentacji zawartej w kwestionariuszach osoby ubiegającej się o zatrudnienie) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Spółkę do przetwarzania danych osobowych;

8) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z punktu 1) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych – za zgodą - jest dobrowolne. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) w zakresie wskazanym w punkcie 7a) i 7c) powyżej – przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji;

b) w zakresie wskazanym w punkcie 7b) powyżej – przez okres 9 miesięcy od dnia wyrażenia zgody;

c) w zakresie wskazanym w punkcie 7d) i 7e) powyżej – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane (w zależności od tego, który z tych dwóch okresów jest dłuższy);

10)Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Spółkę pracowników lub stałych współpracowników Spółki na potrzeby administrowania zatrudnieniem i przygotowania dokumentacji kadrowej. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy;

11) Dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a)  dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zatrudnienie pracowników oraz zarządzanie organizacją Spółki (w tym podmioty prowadzące szkolenia, wykonujące badania lekarskie przewidziane przepisami prawa),

b) dostawcom usług kadrowych, usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

c) innym podmiotom, którym Spółka powierzy przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych.

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

13) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo sprzeciwu;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)  prawo do usunięcia danych osobowych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Financial Controller

Vershold Holding Poland Sp. z o.o.O firmie

Vershold Holding Poland Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 16A

Warszawa

We are a global capital group, importer, exporter and supplier of non-food and food consumer goods to the leading chains of stores worldwide. Our company values talented people with a proactive attitude who are willing to develop their professional skills and gain new experiences in a multicultural environment. If You want to be a part of our team and work among specialists in numerous fields You should definitely join us. Currently we are looking for:

Financial Controller
WORKPLACE: Warszawa

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Reporting of financial statements - monthly verification of accounting data, intercompany consolidation, historical and planning comparisons, explanations of discrepancies, support in annual financial statements and audit
 • Profitability of business lines analysis - data collection and processing, analysis of results, explanation of deviations, formulation of conclusions
 • Transfer pricing allocation and documentation - calculating charges, improving the conversion model, preparing local_file and master_file
 • Budgeting - preparation of the annual budget and its updates, development of assumptions and work schedule, preparation of forms, verification of data provided, presentation of results
 • Support in ongoing analyzes, reports, investment projects

MAIN REQUIREMENTS

 • Master Degree in Finance or Accounting required
 • Minimum 5 years of experience on the similar position
 • Fluent English and Polish
 • Good knowledge of Microsoft Office tools and particularly in MS Excel
 • Great numerical and analytical ability
 • Ability to manage time effectively and meet deadlines
 • Ability to build and establish a good working relationship with colleagues

WE OFFER

 • Work in multicultural environment on international markets
 • Positive and dynamic work atmosphere.
 • Challenging tasks that contribute to both professional and personal growth and development
 • Stable employment and competitive salary
 • Working tools and wealthy package of benefits

If you are looking for unique opportunity to gain experience in working in multi-functional and multu-national environment, please send us ENGLISH VERSION OF YOUR RESUME. We will contact you and invite for an interview, maybe this will be the start of our common journey.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych zawartych w moim CV przez Vershold Holding Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z RODO (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).”

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez nas w Polsce prosimy również o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych zawartych w moim CV przez Vershold Holding Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z RODO (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).”

We are a global capital group, importer, exporter and supplier of non-food and food consumer goods to the leading chains of stores worldwide. Our company values talented people with a proactive attitude who are willing to develop their professional skills and gain new experiences in a multicultural environment. If You want to be a part of our team and work among specialists in numerous fields You should definitely join us. Currently we are looking for:

Financial Controller

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Reporting of financial statements - monthly verification of accounting data, intercompany consolidation, historical and planning comparisons, explanations of discrepancies, support in annual financial statements and audit
 • Profitability of business lines analysis - data collection and processing, analysis of results, explanation of deviations, formulation of conclusions
 • Transfer pricing allocation and documentation - calculating charges, improving the conversion model, preparing local_file and master_file
 • Budgeting - preparation of the annual budget and its updates, development of assumptions and work schedule, preparation of forms, verification of data provided, presentation of results
 • Support in ongoing analyzes, reports, investment projects

MAIN REQUIREMENTS

 • Master Degree in Finance or Accounting required
 • Minimum 5 years of experience on the similar position
 • Fluent English and Polish
 • Good knowledge of Microsoft Office tools and particularly in MS Excel
 • Great numerical and analytical ability
 • Ability to manage time effectively and meet deadlines
 • Ability to build and establish a good working relationship with colleagues

WE OFFER

 • Work in multicultural environment on international markets
 • Positive and dynamic work atmosphere.
 • Challenging tasks that contribute to both professional and personal growth and development
 • Stable employment and competitive salary
 • Working tools and wealthy package of benefits

If you are looking for unique opportunity to gain experience in working in multi-functional and multu-national environment, please send us ENGLISH VERSION OF YOUR RESUME. We will contact you and invite for an interview, maybe this will be the start of our common journey.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych zawartych w moim CV przez Vershold Holding Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z RODO (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).”

 

Jeżeli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez nas w Polsce prosimy również o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych zawartych w moim CV przez Vershold Holding Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z RODO (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).”

Ogłoszenie archiwalne