Ta oferta pracy jest nieaktualna od 74 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Full Stack Web-Developer

 • Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania przed którą Internet nie ma tajemnic, a HTML to Twoje środowisko naturalne aplikuj koniecznie i dołącz do zespołu kreatywnych i pozytywnie zakręconych ludzi.
   
  Autos to lider w swojej branży. Stoi za nami polski kapitał i ponad 25 lat doświadczenia, którym na co dzień dzielimy się z ponad 500 zatrudnionymi pracownikami. Dołącz do nas. W tej chwili do naszej Centrali w Solcu Kujawskim k/Bydgoszczy poszukujemy pracownika na stanowisko:
  Full Stack Web-Developer

   Będziesz zajmował(a) się:

  • budowaniem i rozwojem nowoczesnych stron internetowych
  • tworzeniem mikro aplikacji użytkowych
  • przygotowywaniem dokumentacji technicznej

  Dlatego oczekujemy od Ciebie:

  • umiejętności tworzenia stron w HTML5, CSS3
  • znajomości CMS Drupal, Joomla
  • znajomości technik RWD
  • znajomości PHP umożliwiającej obsługę istniejących mikro aplikacji oraz ich tworzenia
  • doświadczenia popartego gotowymi projektami stron, aplikacji
  • umiejętności pracy zarówno w zespole jak i przy samodzielnych projektach
  • zdolności analitycznego rozwiązywania problemów
  • chęci poszerzania wiedzy

  Fajnie jeżeli znasz:

  • zagadnienia związane z SEO
  • JS/jQuery

  Dla Ciebie przygotowaliśmy:

  • umowę o pracę w stabilnej firmie
  • pracę w zespole grafików, fotografa i copywritera
  • możliwość wyboru narzędzi i rozwiązań do tworzenia projektów
  • możliwość korzystania z rozbudowanego funduszu socjalnego
  • możliwości doskonalenia i szkoleń
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Pro­si­my o do­pi­sa­nie do CV na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:
  · Zgod­nie z art.6 ust.1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb przy­szłych re­kru­ta­cji.

  · Zgod­nie z art.6 ust.1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb przy­szłych re­kru­ta­cji.
   
  In­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.
   
  Klau­zu­la in­for­ma­cyj­na dla kan­dy­da­tów do pra­cy
   
  Zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) in­for­mu­ję, iż:
  1) Ad­mi­ni­stra­to­rem Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest P.W. Au­tos Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Sol­cu Ku­jaw­skim przy ul. Unii Eu­ro­pej­skiej 2B,
  2) Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne bę­dą w ce­lu re­kru­ta­cji - na pod­sta­wie Art. 6 ust. 1 lit. a ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. oraz Ko­dek­su Pra­cy z dnia 26 czerw­ca 1974 r.,
  3) Od­bior­ca­mi Pa­ni/Pa­na da­nych oso­bo­wych bę­dą pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa; upo­waż­nie­ni przez nas pra­cow­ni­cy, pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce współ­pra­cu­ją­ce na pod­sta­wie umów,
  4) Da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne tyl­ko przez okres nie­zbęd­ny do za­koń­cze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go, chy­ba, że kan­dy­dat do pra­cy wy­ra­zi wo­lę uczest­ni­cze­nia w przy­szłych re­kru­ta­cjach pro­wa­dzo­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra Da­nych (w ta­kiej sy­tu­acji da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne 12 mie­się­cy),
  5) Po­sia­da Pa­ni/Pan pra­wo do żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia da­nych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy,
  6) Ma Pa­ni/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go,
  7) Zgo­da na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­na, jed­nak nie wy­ra­że­nie zgo­dy skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści uczest­nic­twa w pro­ce­sie re­kru­ta­cji.