Oferta pracy

HR Manager

Grupa AmicaO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Kierownik / Koordynator

About Amica Group

Amica Group is a white goods manufacturer and distributor. The company is a market leader in Poland and is present in all European Markets. With its annual turnover of PLN 3 billion and ambitious growth plans, we are highly regarded for quality, style and customer service. We are one of the largest employers  in the Poznań area, with over 3,100 employees. Company facilities and International Group headquarters are located in Poznań and Wronki.

HR Manager
Workplace: Poznań/Wronki

Reporting to the Group HR Director, this position offers:

 • The opportunity to work in truly dynamic and International environment
 • The ability to shape and influence the success of the business
 • The freedom to be creative and proactive
 • Offices in Poznań and Wronki

We expect our employee to:

 • Be a Business Partner to Commercial, Finance and Goods Management departments in Poland as well as eight subsidiaries across Europe (over 500 employees in total)
 • Design and deliver recruitment, talent management and people development processes
 • Develop and implement HR strategy and process in all areas
 • Be an expert in recruitment and selection, employer branding and performance management methods

We offer:

 • Employment contract,
 • Attractive bonus system,
 • Opportunities of development and creating career paths
 • Interesting and challenging job,
 • Training package,
 • Kindergarten,
 • Nursery,
 • Recreation center/ holiday center,
 • Life insurance,
 • Sports package,
 • Household equipment at preferential prices,
 • Work anniversary program,
 • Sports communities/ groups,
 • Company Social Benefits Fund

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacyjnym

 

 

 

I     Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – daje zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi,  tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie  przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 

II     Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączonych przez Pana/Panią dokumentach są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną Grupą):

 1. Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017514, o kapitale akcyjnym w pełni opłaconym w wysokości 15.550.546,00 PLN, NIP 7630003498, REGON 570107305- – dalej zwana AMICA, oraz
 2. Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 - – dalej zwana AHiM , oraz
 3. Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325012, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP 7781461247, REGON 301044119 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej – Współadministratorami lub Spółami Amica

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.
 2. AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową amica.pl, w tym odpowiada za obsługę zgłoszeń serwisowych i zapytań z ww. strony internetowej;
 3. INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.

 

III     Dane kontaktowe.

 

Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.

Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

IV     W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego powyżej w celu realizacji procesu rekrutacji u Współadministratora wskazanego w formularzu aplikacyjnym i na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu, przy czym:

a.     w odniesieniu do Danych podstawowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

b.     w odniesieniu do Danych dodatkowych podstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

V     Prawo cofnięcia zgód

 

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki,  z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

VI     Okres przetwarzania

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez kandydata. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

VII     Odbiorcy danych

 

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR AMICA oraz decydująca o zatrudnieniu kadra kierownicza Współadministratora dokonującego rekrutacji, dostawcy usług służących rekrutacji: eRecruiter; Pracuj.pl,

 

VIII     Inne

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Informuję, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy