Oferta pracy

Inspektor ds. elektrycznych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiO firmie

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Piotra Czajkowskiego 109

Wrocław

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko:
Inspektor ds. elektrycznych

Wymiar etatu: pełny etat - umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie obowiązków uczestników procesu budowlanego wynikających z art. 17 pkt 2 i 4 ustawy Prawo budowlane;
 • opracowanie planów okresowych kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury;
 • kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury;
 • opracowywanie planów okresowych przeglądów technicznych obiektów infrastruktury wymaganych w ustawie Prawo budowlane;
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury wymaganych w ustawie Prawo budowlane;
 • opracowywanie programów funkcjonalno- użytkowych, wytycznych do projektowania, opisów przedmiot zamówienia, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów, kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich;
 • udział w planowaniu inwestycji i remontów instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury;
 • udział w komisjach odbiorowych, przeglądach okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury;
 • nadzór techniczny nad usuwaniem awarii instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury w okresie eksploatacji;
 • nadzór merytoryczny nad usuwaniem wad wykonawczych instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury w okresie gwarancyjnym;
 • wykonywanie ocen i opinii dotyczących stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych w obiektach infrastruktury.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie : wyższe techniczne w specjalności elektrycznej lub elektrotechnicznej;
 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;
 • kreatywność, komunikatywność, zdyscyplinowanie;
 • umiejętność sporządzania kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno- użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji STWiORB;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku lub podobnym: Kierownik budowy / Kierownik robót - minimum 3 lata;
 • umiejętność obsługi programów: WORD; EXCEL; OUTLOOK; POWERPOINT; NORMA.

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

 • uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • wiedza techniczna w zakresie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Na adres Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 
 2. lub mailowo poprzez przycisk „aplikuj”:

               - dokumenty załączone w postaci PDF lub spakowane

               - w temacie wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie                         

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy